PPn Teessuma Paarlaamaa 5 Kenne!

PPn Teessuma Paarlaamaa 5 Kenne!

“Filannoo bara kanaaf” mootummaan qajeellotti dirree siyaasaa bal’isuu irra diraamaa sobaa taphachuuf murteessee jira. MM Abiyyi Ahimad torbee lama dura teessuma paarlaamaa 5 tahu dhuunfaadhaan dorgomaati fuudhadhaa, caasaan akka isinii gadhiisu murtessinee jirra” jechuun namoota shan waamee itti hime.
Namoonni filannoo dura waggaa 5f teessuma paarlaamaa argatan kunniin:
1. Obbo Leencoo Lataa
2. Diimaa Nugoo(PhD)
3. Hayiluu Gonfaa (BJ)
4. Obbo Galaasaa Dilboo
5. Obbo Abbaa Nagaa Jaarraati.
Akka waliigaltee isaaniitti namoonni kun dhuunfaadhaan dorgomu. PPn bakka isaan dorgomanitti ni gadhiisaaf. Isaanis “dorgomtoota dhuunfaadhaan filannoo moo’atan” jedhamanii paarlaamaa galu jechuudha.
Shame to #Abiyyi!!
“Dursa qurupheen foon haa taatu” jedha oromoon!
” utuu mucaan hindhalatin maqaan #Pheexiroos” akkuma jedhan Abiyyiin filannoo dursee teessoo paarlaamaa namoota 5f kenne!
PPn Teessuma Paarlaamaa 5 Kenne!
“Filannoo bara kanaaf” mootummaan qajeellotti dirree siyaasaa bal’isuu irra diraamaa sobaa taphachuuf murteessee jira. MM Abiyyi Ahimad torbee lama dura teessuma paarlaamaa 5 tahu dhuunfaadhaan dorgomaati fuudhadhaa, caasaan akka isinii gadhiisu murtessinee jirra” jechuun namoota shan waamee itti hime.
Namoonni filannoo dura waggaa 5f teessuma paarlaamaa argatan kunniin:
1. Obbo Leencoo Lataa
2. Diimaa Nugoo(PhD)
3. Hayiluu Gonfaa (BJ)
4. Obbo Galaasaa Dilboo
5. Obbo Abbaa Nagaa Jaarraati.
Akka waliigaltee isaaniitti namoonni kun dhuunfaadhaan dorgomu. PPn bakka isaan dorgomanitti ni gadhiisaaf. Isaanis “dorgomtoota dhuunfaadhaan filannoo moo’atan” jedhamanii paarlaamaa galu jechuudha.


Ergaa Waajjira Adaanechii dhufe
 
“Ani Bulchiinsa Magaalaa Keessan Hojjedha.Dhimma Filannoon Walqabatee Ajandaan Bulchiinsi Adaanech Waajjira Siraskaajii Waliin Walqabatee Hojjetaa Jiru Dhimma Namoota Beekamoo Naannoo Irraa Funaananii Filannoo Irratti Hirmaachuuf Jedhanii Dhugaadha.
 
Ajandaan Kun Gaafa Kamisa Darberra Kaase Hojitti kan Galame Yoo Ta’uu Koreen Waradaa Irra Hangaa Waajjira Adanechitti Dhaabbachuun Project Jia’a Sadiif Turu Raggaaasisuun Hojiitti Seenaaniiru.
Jalqaba Namoota Beekamoo Naannoo ykn Ganda Tokko Keessa Jiran Karaa Sectera Siraaskaajii kana Akka barbaadamee Dhiyeeffamu Taasifama. Sana Booda Isaan Keessa Namni Akka Aanaatti Filatamuun Waajjira Kifle katamaa Deemu.
 
Achi Ergama Fudhatu. Sana Booda Dhumarratti Hojjetoota Kanarratti Bobbaa’aniifis, Warra Atileetii, Warra Artistiifi Namoota Beekamoo Kanaafis Manniifi Badhaasni Garagaraa Akka kennamu Har’a Kifle Katamaa Hundarratti Walgahiin Kun Taasifamuun Itti Himame. Dhumarratti Namoonni Kun Buuftaa Filannoo Hundarratti Akka Namooni Kun jechuun Warri Beekamoon Kun ummata Dirqamaan Filachiisaniifi Warri Isaan Keessa Beekamtii ol aanaa Qaban Immoo Bakka Bu’aa Tahuun Akka Dorgoman Waliif Galan Adda Bahan.”FSM irraa