Poolisiin Viktooriyaa yeroo nama to’atu mataarra ‘dhaabbate’ hojiirraa dhorkame

Poolisiin Viktooriyaa yeroo nama to’atu mataarra ‘dhaabbate’ hojiirraa dhorkame

Maatiin nama rukutame poolisiin humna dabalataa fayyadame jechuun akka qoratamu gaafataniiru

Poolisiin Awustiraaliyaa nama rakkoo fayyaa sammuu qabu to’annoo jala yeroo oolchu mataarra rukute hojiirraa dhorkame.

(bbcafaanoromoo)–Namni mataa isaarra eejjatan jedhame kuni konkolaataa poolisiinillee rukutameera jedhameera.

Namni mataa keessa rukutame, ganna 32, yeroo ammaa hospitaala kutaa wal’aansi addaa barbaachisu keessa jira.

Erga poolisoonni yeroo isa qaban mataarra dhaabbatu isaanii viidiyoon agarsiisu erga baay’ee qoodamee booda maatiin dhimmichi akka qoratamu gaafataniiru.

Poolisiin Viktooriyaa dhimmichi akka qoratamaa jiru ibseera.

Sababa weerara koronaavaayirasiin magaalaan Meelboorn keessa to’annoo cimaatu jira. Poolisiif dirqamni dabalataa kan kenname ta’us inni Dilbata darbe mudate kanaan wal qabatuun isaa ifa 

Namichi poolisootaan rukutame rakkoo fayyaan wal’aansa barbaacha gara hospitaalaa nama deemedha. Ta’us, hospitaalaa bahu isaa horodofee hojjettoonni hospitaalaa poolisii waaman.

Viidiyoon nama karaarra adeemun waraabame akka waan poolisoonni mataa isaarra dhaabatanitti mul’isa.

Poolisiin Viktooriyaa akka jedhetti namichi rukutame jedhame suni yeroo to’achuuni jedhan poolisii lolaa ture.

Viidiyoon Seven News TV channel jedhamuun gadhiifame akka agarsiisutti dura namichi fuuldura konkolaataa poolisii dhaabatee harka facaasaa ture.

Ergasii ofirra deebi’un adeemsa akkuma eegaleen konkolaataan poolisii duubaan isa rukute.

Viidiyoo birraarrattimmoo qondaalli poolisii mataa isaa lafatti rukutaa akka lafaa hin kaane gochaa turuu mul’isa.

Poolisii magaalaa Meelboorn keessatti

Abbaan nama ruktame poolisiin ilma isaanii to’achuuf humna dabalataa fayyadame jedhan.

”Viidiyoo Ameerikaa yookiin Beerutirraa daawwatan fakkaata,” jechuun gaazexaa The Helaard Saan jedhamuuf dubbatan.

”Poolisiin seeraan ol miti – seeraan gaafatamu qabu. Isa reebaa turan, innimmoo isaan lolaa hin turre” jedhan.

Abbaan seeraa isaallee poolisiin isa yeroo to’atu karaa adda ta’en ta’u qaba ture jechuun himan.

Jaakoob Bileek siree hospitaalaa irraa ergaa deeggartootasaaf dabarse
Daqiiqaawwan dhumaa 30 Joorji Filooyid maal fakkaata ture?
Gaafa Wiixataa poolisiin Viktooriyaa akka ibsetti namichi mataa keessa rukutame kuni hidhamuu dhabuuf poolisoota lolaa ture, konkolaataa poolisiis cabseera jedhe.

Qondaalli poolisii olaanoo biroo viidiyoon waraabame ni qoratama jedhaniiru.