Poolisiin Federaalaa,Aangoo Yakka Lafa Seeraan Ala Weeraruu qorachuu..

Poolisiin Federaalaa,Aangoo Yakka Lafa Seeraan Ala Weeraruu qorachuu ilaallatu qofa adda baasee,Poolisii Finfinnee irraa gara ofitti fudhachuu isaa akkamitti ilaaltu?

Rejeb Usman Hunde


# Ijoollee Keessan Afaan Keessan Barsiifadhaa

Barreessaa olaanaan Mootummoota Gamtoomanii duraanii Javeer Pereez de Kulaar yeroo tokko akkana jechuudhaan dhugaa jabduu tokko nu yaadachiisee ture:

Uummata tokko harka walitti hiitee, uffata irraa baafattee, afaan isaanii yoo cuqqaalteyyuu, isaan ammayyuu bilisa. Hojii irraa ariitee, paaspoortii isaanii, barcuma isaan irra taa’an fi siree isaan irra ciisan yoo irraa fudhattellee, isaan ammayyuu dureessa. Uummanni tokko kan inni hiyyoomuu fi gabroomu afaan abbootiin isaa darbaa dabarsaan biraan gahaan yoo irraa fudhatamedha. Gaafa sana bara-baraan baduu isaati.

Bekele Gerba

Lesson 1 Alphabet : Learn Afaan Oromoo Through English


[SBO – Caamsaa 22,2020] Godina Wallagga Lixaa Ona Laaloo Assaabii keessatti Gochi Gaddisiisaan Raawwatame; Haati Ilmaan Afurii Waraana Mootummaan Ajjeesamte.

Guyyaa kaleessaa Caamsaa 21,2020 Godina Wallagga Lixaa Ona Laaloo Assaabii ganda Kellayii Birbir jedhamutti haati ilmaan afurii (4) kan ooyiruu keessa hojii irra turte Aadde Amsaaluu Guddataa jedhamtu rasaasa waraana mootummaa Itophiyaan ajjeesamuu ishee jiraattotni gandichaa himaniiru.

Aadde Amsaaluu Guddataa kaleessa kan ajjeesamte guyyaa keessaa naannoo sa’aa 1:00 ykn ALItti. naannoo sa’aa 7:00tti ta’uu ummatni naannichaa kan ibse oggaa ta’u, waraanni mootummaa kunis rasaasaan ajjeesanii achumatti dhiisanii biraa deemuus eeran.

Abbaan warraa Aadde Amsaaluu torban tokkoon duratti reebicha waraana mootummaan irra ga’een haalaan miidhamanii jiraachuun kan ibsame yoo ta’u, ilmaan isaanii afran haati irraa ajjeesamte dirree irratti hafanii qara ilaalaa hafuuf dirqamaniiru jedhu maddeen.

Guyyootuma muraasa kana gidduutti Onuma Laaloo Assaabii magaalaa Wanjoo fi naannoo ishee keessatti barattoota Yunversitii fi kanneen hidhaa baasamanii ajjeesaman dabalatee dargaggootni afur waraana mootummaa Itophiyaan ajjeesamuu medialeen adda addaa kan gabaasaa turanii fi jiranii dha.

Dhumaatiin yeroo ammaa dhala Oromoo irra ga’aa jiru waan halkan tokkoof illee nama callisiisu hin turre kan jedhan barsiisotni Ona Laaloo Assaabii irraa yaada isaanii kennatan, wanti amma naannoo keenyattis haa ta’u, godinoota biroo keessatti ta’aa jiru waan arginees, dhageenyees hin beekne, yakka olaanaa dha jedhaniiru.

Yo ummatni jiraate biyyis, mootummaanis, mormituunis jiraatu waan ta’eef, qaamni dhimmi ilaalu cufti haala Oromiyaa keessaa furuu fi ummata kana dhaqqabuuf yeroon yo hin sossohin, balaan daranii dhaqqabee hunduu gaabbiin kan of nyaatu akka hin taane jechuun dhaamsa isaanii dabarsatu