Site icon Kichuu

Pireezidantoonni duraanii Itoophiyaa lamaan maaliitti jiru?

pireezidantoonni-duraanii-itoophiyaa-lamaan-maaliitti-jiru

Pireezidantoonni duraanii Itoophiyaa lamaan maaliitti jiru?

Pireezdaantonni Itoophiyaa duraanii lameen akkamitti jiru?

Dr. Nagaasoo Gidaadaa Pireezidantii Mootummaa Riippabliika Federaalaa Diimookraatawaa Itoophiyaa jalqabaa ta’uun A.L.I bara 1987 gara aangootti dhufan. Har’a faayidaan akka Pireezidantii duraaniitti argatan tokko akka hin jirreefii mana keessa jiraatan keessaa akka bahaniif xalayaan itti barreeffamuu dubbatu.

(bbc/afaanoromoo) — Obbo Girmaa Waldagiyoorgis ammoo pireezidantii isa lammataa yoo ta’an marsaalee lamaaf dursaa biyyaa Itoophiyaa ta’aniiru. Obbo Girmaan faayidaa pireezidantii duraaniif malu seerri ajaju hunda argachaan jira jedhu.

Garaagarummaa kana maaltu fide?

Akkaataa Labsii mirgaa fi faayidaa dursitoota biyyaa fi mootummaa, qondaaltota mootummaa olaanoo, miseensota paarlaamaa fi abbootii seeraa aangoo gadi dhiisanii murteessuuf ba’e lakkoofsa 653/2009tiin pireezidantiin duraanii tokko, faayidaalee akka miindaa, mana jireenyaa fi waajjiraa, tajaajila fayyaa, geejjibaa, eegumsa fi kanneen biroo hedduu argata.

Aangoo gadi dhiisanii waggaa afuriif faayidaa fi tajaajila isaaniif malu argataa akka turan kan himan Dr. Nagaasoon, guyyaa isaan aangoo gadi dhiisan labsii kanatti kan ida’ame seera ‘pireezidantiin duraanii siyaasa dhaabaatti yoo makame faayidaa isaaf malu hin argatu’ jedhuun faayidaan isaan argatan jalaa haqamuu dubbatu.

“Kunis ta’e jedhamee akkan ani siyaasa keessatti qooda hin fudhanneef guyyaan ani aangoo gadi dhiise kan itti dabalame dha,” jedhu.Aangoo gadi dhiisanii waggoota afur booda mana mareef dhunfaan dorgomuun dura qondaaltota bordii filannoo gaafatanii, dhunfaan dorgomuun faayidaa isaanii akka isaan hin dhabsiifne mirkaneeffachuu isaanii BBCtti himanii jiru.

Exit mobile version