PBMNO Ob. Lammaa Magarsaa fii hujii inni sabaf hojjata jiru ilaalichise Ob. Jawar Mohammed maal ja’u?

PBMNO Ob. Lammaa Magarsaa fii hujii inni sabaf hojjata jiru ilaalichise Ob. Jawar Mohammed maal ja’u?


የፕሮፌሰር መስፍን ፅሁፍ ነው:: ከ1 ሰዓት በፊት በፌስቡክ ገፃቸው ያሰፈሩት :; ይነበብ!!!
=========

አንዳንዶች ሰዎች የዶር. ዓቢይንና የአቶ ለማን የለውጥ መሪነትና የለውጥ አራማጅነት ወደዜሮ ደረጃ ያወርዱታል፤ ክብሩን ለራሳቸው ማድረግ አምሮአቸው አይመስለኝም፤ እኛ በዜሮ ደረጃ ላይ ቆመን አንድ ሰው ቀድሞን አምስተኛው ሰማይ ላይ ሲቆም ያቁነጠንጠናል፤ በዚህም የተነሣ ኢትዮጵያ መሪ የማይበቅልባት ምድረ በዳ ሆናለች፤ ሁሉም በመጠላለፍ የተካነ ሆኖ ‹‹በርታ! አለሁልህ!›› የሚል አይገኝም፤ ዛሬ ለማና ዓቢይ ያለውን ኃይል ተጋፍጠው የከፈቱት የለውጥ ጎዳና ወያኔን አስደንግጦ በእነዚህ የለውጥ አራማጆች ላይ አደጋ ባንዣበበት ጊዜ የዓቢይንና የለማን ጎራ በማጠናከር ፋንታ ማዳከሙ ማንን እንደሚጠቅምና ማንን እንደሚጎዳ ትንሽ ብናስብበትና ሀሳባችንን ብናቃና አገሪቱን ከጥፋት ለማዳን እንችል ይሆናል፤ አስተሳሰባችንን በማቃናት ሁለቱን የእግዚአብሔር ስጦታዎች እንደግፋቸው፡፡


Biliummaan waa hedduu of keessaa qabdi. Akkasuma qabsoon bilisummaaf godhamtus waa hedduuni.

Gaafa hacuuccaan guddaan nurra turte, nu miidhanii miidhaa keenya himachuullee nu dhoowwan. Miidhaa fi miidhaa ofii iyyatanii gargaarsa gaafachuun walitti hidhata qaban waan ta’eef. Har’a hacuuccaa san keessaa waa heddutu jijjiiramaa jira. Wantoota jijjiirametti dhimma bahaa deemuun daandii bilisummaa san itichaa deemuudha.

Fkf, yeroo mirga rakkina keenya himachuu arganne, kan ammallee dhokatee ummata miidhu saaxiluun dhiibbaa irratti ummanii akka jijjiiramu ykn akka kaafamu gochuunis qabsoodha. Yoo haalli aadaa keenya itti guddifnu, karaan nuu saaqame aadaa keenya guddisuuf hojjachuu. Yoo haalli hojii itti hojjannu nuu mijaa’e itti hirmaannee of ijaaruuf qabsaa’uu.

Gabaabumatti bilisummaan waan tokko kan yeroo tokkotti dhuftuu miti. Waa heddu walitti itichaniiti kan bilisummaa guutuu argachuu dandeenyu. Mirga dubbachuu qofa argannee, yoo wantootni hafan hir’ina qabaate miidhaa guddaa qaba. Isa waan biraa harkaa qabutu ammallee osoo nuti hin beekne nu gabroomfachuu danda’a. Kanaafuu, jabaannee daandii saaqame irra deemuun waan gochuu dandeenyu irratti hirmaannee duula bilisummaa tidhisuu irratti haa qabsoofnu!

Ferhan Abdulselam