Partin Badhaadhinaa Damee Oromiyaa: Naasuu keessa seente!

Partin Badhaadhinaa Damee Oromiyaa: Naasuu keessa seente!

OPDOn naasuu keessa seente. Kaleessa sa’aa booda walgahiin waajjira giddu galeessa OPDO/PPtti haala hiriira bahamaa jiruu fi haala lagannaa nyaataa Jawar faa irratti taa’ameera.
Hiriirota yoo dandeenye humnaa fi ololaan dhorkuu, yoo dadhabame lukkeelee keenya keessa buusuun kaayyoo hiriirichaa dabsuun walitti bu’insa sabaa fi amantii gochuun irratti akka hojjetamu kallattiin taa’eera.
 
Kanaafuu,
Ofeeggannoowwan godhamuu qaban:
-Maqa balleessii irraa ofeeguu
-lukkuuwwanfi basaastota PP adda baasuun hordofuu
-Kanneen kaayyoo hiriirichaa dabsuun gara biraatti fudhachuu barbaadan adda baasuun Saaxiluu fi kkf gochuun kaayyoo hiriirichaa milkeesuu dha.