PAARTIIN ABIY (PP) MAALITTI AMANTI?

PAARTIIN ABIY (PP) MAALITTI AMANTI?
 
Addunyaa tana irratti Ilmi namaa hundi ilaalcha gara garaa(Yaada wal hin fakkaanne qaba). Namni hundi yaada isa fakkaatu Kan nama biraa irraa adda isa godhu qabaachuun immoo Uumama. Uumama kana Cabsuun Ilma namaa yaada, Ilaalcha, Siyaasaa fii Amantaa takka tan isaan hunda wal fakkeeysituu qabaachisuun (Fudhachiisuun) gonkumaayyuu hin dandahamu. Namni lakkii kana hunda wal fakkeeysuun ni dandahama je’ee Mormu yoo jiraate akka nama kana hunda Bifaan wal fakkeeysuu niin dandaha jedhuuti taati.
 
Akkasuma Ilma namaa kana hunda Siyaasaan tokko godhanii Siyaasa takka qofa hordofsiisuun Biyyuma Addunyaa tana hunda irraa biyya takkallee keeysatti hin godhamne, yoo yaadamees godhamuu ( Hojirra Ooluu) hin dandahu. Biyya teenya Keeysaas Dhaabota Siyaasaa gara garaatu jira. Dhaabonni kun hundi xiqqaatuus Guddatuus hordoftoota mataa isaanit qaba. Erga Abiyyiin Qabsoo Oromootiin gara Aangotti dhufee as Dhaaba isaanii kan Dur EPDRF Jedhamu kan amma PP(Biltsiginnaa Party) Jedhamuun beekamuu fii Paartiilee Oromoo jidduu Mormii Cimaatu ture.
Ummanni Oromootiis Kan Duraan harki 90ni Isa deeggaraa ture akkuma Party Oromootti Gochaa isaa balaaleffachuu fii Party isaa Jibbuu jalqaban. Ummanni Oromoo akkuma Warra isaan dura ture kan isaan Ergamaa turaniif itti fincilanii Aangoo irraa kaasanitti isaanittiis Finciluu eegalan. Fincila kana dhaabsisuuf Tarkaanfiin Abiyyi Godhe Gara Jabummaa tahee Haacaluu Galaafachiise. Namni Siyaasa Gara garaa qabaatuun Addunyaa gubbaa ni jira Garuu Sababa Siyaasa adda addaa qabaataniif wal ajjeesuun Doofummaa Siyaasaati.
 

An Abiyyi nama Oromoo kan Siyaasa isaa irraa adda tahe ni ajjesaa, ni ajjeesisaas je’ee Hin yaanne. Garuu dubbiin faallaa Sanii taateet Muldhatte Abiy namoota ilaalcha Siyaasaa isaa irraa adda tahan Kan warra isa duraa dabra Caalaa itti hammatuun Tarkaanfii hidhanii dararuu irraa gara Ajjeesutti Siyaasa geeddare. Kanaaf Namni Haacaluu Ajjeese Hoogganoota Oromoo kan Jawar Mohammed, Baqqala Garbaa, Abdii Raggaasaa,

Hamza Borana, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa, Shamshuddiin Xaahaa, Mallasa Dirribsaa fii Hidhamtoota Oromoo akkasumaas Hogganota Hidhaa hin jirre kan Doorsifama Jiran kan akka Daawwit Ibsaa Ajjesuu irraa Garaa ni laafa Yookaan ajjeesuu irra Duubatti ni deebi’a jettanii Shakkii ni qabduu?
 
Namichoon Yoo Oromoon Hoogganoota isaa kana Qabsoo Cimaan hin tiyfannee fii Hidhaa irraa hin baasanne tokko tokkoon Ija nu keeysaa guree (ajjeesee) Fixee Oromummaa balleeysuun Middle Ethiopia nuuf Moggaasuuf deema. Akkuma Siyaasa fedhan Deeggaruun Mirga isiniin je’etti Warri Harka ol qabu kun Warra Siyaasa ( Party) Abiy Deeggaruuf Harka ol qabaa jiruudha. Namichoon Sodaa Oromootiif Hayyoota Keenya kana Silaa osoo ajjeesisee fixuu Fedhu amma xuxxuqee Oromoo laalaa jiru kun Gaafa Warra kana Arge Qaroo Sabaa Sanatti yaada akkam yaada?
Warri Kun Silaa if BEEKEE Oromummaan itti dhagayame kana Xinxaluutu irra jira ture.
Hadaraa Oromoo Waan amma biyya teenya keeysa Deema Jiru akka Qoosaatii fii akka Garee Isinitti fakkaachuun Hayyoota keenya hin Nyaachisinaan isiniin ja’a. Party Abiy immoo Party Siyaasaa Osoo hin taane Party Warra ilaalcha Siyaasa Faalla isaanii qabu ajjeesuutti amantuudha.
 

ODUU Hatattama Abiy fi Adenech Ababe mallaqa Birrii Million 569 Hatani Salphachu kuno itii dhiyadha