Paartiileen Amaaraa hundi alaabaa lummuxii qabatu. Boordiin Filannoo sababa saniif homaa itti hin dubbanne.

Paartiileen Amaaraa hundi alaabaa lummuxii qabatu. Boordiin Filannoo sababa saniif homaa itti hin dubbanne.

Alaabaan kun kan ABO ta’uu Oromoon hunduu beeka. Oromoo qofa miti halagaanuu beeka. Biyyoonni addunyaayyuu beeku. Alaabaan ABO biyyoota akka USA , Aurooppaa fi Australia fa’a keessatti waajjira ABO fuulduratti mirmirfamaa jira. “ Alaabaa Oromoo ibsituu dukkanaa….” jedhamee faaruun faarfatamee erga kabajaan hiiroo isaa yaabbachuu eegalee waggooti kurnan afur taraniiru. PBO kamaal Galchuu isa erga hundaa’ee waggaa 2 hin guunne dhiisii ADOn Leencoo Lataayyuu alaabaa ABO kanatti rarra’ee harkatti fokkisnaan dhiise. Paartiileen Oromoo maaliif kan abbaa qabutti rarra’uu akka jaallatan naaf hin galu. Yoo alaabaa kanatu kaayyoo dhugaaf akka dhaabbate amananii Uummanni Oromoos alaabaa kana akka jaallatu beeku ta’e dhaaba biraa hundeessuun maaliif barbaachise; ABO jalatti hiriiruu fi miseensa ABO ta’anii Qabsoo itti fufuudha. Yoo kana gochuu dadhaban ammoo ABO jalaa maquudha. Kaayyoon ABO sirrii miti ; kaayyoo siyaasaa mataa keenyaa qabna yoo jedhan ammoo maqaa biraa alaabaa fi asxaa biraa kan kaayyoo isaanii calaqqisiisu kalaqachuu malee kan ABO tti rarra’uun maal jechuudha? Kun waan biraa osoo hin ta’iin doofummaadha. Gama biraan uummata Oromoo tuffachuudha. Oromoon hin beeku waan ta’eef ABO fakkaadheen filatama jedhanii yaaduudhas.

Faajjii Dhugaa


Paartiileen Amaaraa hundi alaabaa lummuxii qabatu. Boordiin Filannoo sababa saniif homaa itti hin dubbanne. Garuu paartiilee Oromoo ABO fi PBO walitti buusuuf alaabaa walfakkaatu qabattan jedhanii dubbii hafarsu. Mee kan EZEMA, ABN fi kkf ilaalaa. Alaabaa tokko qabatu. PBO’n alaabaa dhiifne jedhanii erga beeksisanii boodas Boordiin Filannoo ammallee dubbii kana jalaa hafaa hin jiru. Kuni hundi Paartiilee Oromoo walitti naquuf rakkataa jiru. Paartiileen isaan walitti buusuuf rakkatan tokko ta’anii gaafa gadi ba’an maal akka ta’an walumaan ilaalla! Shira feete xaxaa ooltus Bilxiginnaan bara bira hin dabartu!

Ferhan Abdulselam