Paarlaamaa Itoophiyaa: Miseensonni paarlaamaa muudama Diyaaqon Daani’el Kibrat morman

Paarlaamaa Itoophiyaa: Miseensonni paarlaamaa muudama Diyaaqon Daani’el Kibrat morman

Miseensonni Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataa muudama Diyaaqon Daani’el Kibrat miseensa boordii Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa ta’un dhihaatan morman

(bbcafaanoromoo)—Manni Maree har’a Aadde Adaanach Abeebee Abbaa Alangee Federaalaa gochuun yeroo muudu Dr Liyaa Taaddasaan immoo Ministira Fayyaa ta’un muudamaniiru.

Dhimmi walfalmisiisaa ta’e garuu gorsaan MM Abiy Ahimad Diyaaqon Daani’el Kibrat muudama boordii miidiyaa mootummaaf dhihaachuu isaaniiti.

Diyaaqon Daani’el Adoolessa bara 2018 ykn Adoolessa 2010 bara 2012 irraa eegalee miseensa boordii dhaabbatichaa ta’un tajaajilaa jiru.

Haa ta’u malee, labsii Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa akka haaraatti caasessuuf bahe hordofee miseensa boordii ta’un akka itti fufan yaada har’a dhihaate irratti garuu komiin ka’eera.

Mormiin Diyaaqon Daani’el irratti ka’e maali?
Miseensi paarlaamaa Dr Gammadoo Daale miseensonni boordii Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa jijjiiramu akka deeggaran himanis muudamuu nama tokko, Diyaaqon Daani’el, akka morman himan.

Kanaafis, wanta tibbana mudate [fuula fesbuukii dhaabbatichaa irratti wanta ta’e] akka fakkenyaatti kaasaniiru.

Tibbana Dhaabbata Pireesii Itoophiyaatti maaltu ta’e?
Akka Dr Gammadoon jedhanitti namoota har’a akka muudamanif maqaan isaanii itti ergame keessa maqaan Diyaaqon Daani’el hinjiru.

”Amma yeroo dubbifamun dhagahe,” jechuun paarlaaamaa keessa dubbatan.

”Walqixxummaa amantii kan hin amanne, amantii tokko isa kaan irratti kan kakaasan, akkasumas lammiilee gidduu walqoodinsi akka uumamu nama hojjetanidha,” jechuun himatan.

Kana mirkanessuufis wanti viidiyoodhaan deeggarame ni jira jechuun kan himan Dr Gammadoon ”nama kana bakka kanaaf akka muudaman kaadhimuun mataan isaa ni yaadessa,” jedhan.

Komii ummataa dhagahu dhabuun maal fiddu yoo kan jedhan ta’e malee wanti nuti jechaa jirru ”sirrii miti. Namni kuni bakka [hojii] ummata baay’ee tajaajilu irrati tajaajiluu hin danda’an,” jechuun dubbatan.

”Dhaabbanni pireesii ummata Itoophiyaa mara kan tajaajilu yoo ta’e, Daani’el Kibrat bakka kanaaf hin malu,” jechuun himan.

Miseensi paarlaamaa biraallee ”Yaada har’a irratti [Daani’el irratti] ka’e innu ni dhagaha jedheen yaada. Wanta ummata mufachiisurraa of qusachuu qaba,” jechuun himan.

Miseensi Mana Maree biraa Naannoo Tigraay irraa dhufanis mormii dhiheessan.

Odeessaalee walitti dhiyaatan kanneenillee dubbisuu maltan:

‘Ummanni Oromoo dhiifama gaafatamuu qaba’
Waldaa Ortodoksii Itoophiyaa fi Afaan Oromoo
‘Komiin Ministeera Galiiwwaniitti Oromoon aangoorratti heddummaate jedhu soba’
”Daani’el Kibrat fa’i biyya bittinsuufimoo walitti nu fiduufi kan aangootti dhufaa jiran?,” jechuun gaafatan.

‘Namoonni walitti nuu hin finne yeroo kaadhimaman maaliif fudhannee raggaasisna,’ jechuun dubbatani miseensi paarlaamaa kuni.

”Amma ummanni Itoophiyaa nama kana nu fudhataa?” jechuun yeroo namoonni filaman maaliif yaadamu dhabe jechuun dubbataniiru.

Miseensonni paartii ABBUT irraa dhufan Paartiin Badhaadhinaa bu’uura seeraa hin qabu jechuun muudama dhihaate irratti mormii dhageessisaniiru.

Sagalee Diyaaqon Daani’el Kibrat irratti kennameen 148 yeroo deeggaran, 126 mormaniiru, 24 immoo sagalee hin kennine.

Mormiin hammanaa muudama dhihaate irratti yeroo dhihaatu kuni waan hin baramne.

Walumaa gala muudama boordii irratti sagalee kennameen mormiin 20 dhihaatus sagalee caalmaan ragga’eera.

Itti gaafatamaan dhimma Sabqunnamtii Paartii Badhaadhinaa Obbo Awwaluu Abdii walitti qabaa haaraa boordichaa yeroo ta’an Obbo Kaasaahun Gofee bakka bu’un ni hojjetu.

Boordiin Dhaabbata Pireesii Itoophiyaa namoota sagal kan of keessaa qabu yoo ta’u Dr Aggaaradach Jamaaneefi Obbo Obaang Meeto keessa jiru.
Muudama Ministirootaa

Aadde Adaanach Abeebee, Obbo Laaqaw Ayyaala, Dr Liyaa Taaddase, fi Aadde Filsan Abdullaahi

Ministeera Galiiwwanii ta’uun jijjiiramoota fidaniin MM Abiy Ahimadin kan galateeffaman Aadde Adaanach Abeebee Abbaa Alangee Federaalaa ta’un muudaman.

Aadde Adaanach dhiheenya ambaasaaddara ta’un kan muudaman Obbo Birhaanuu Tsaggaayee bakka bu’aniiru.

Ministir Di’eetaa Ministeera Fayyaa ta’un kan tajaajilaa turan Dr Liyaa Taaddasa immoo Ministeera Fayyaa ta’un kan akka tasaa hojii gadhiisan Dr Amir Amaan bakka bu’aniiru.

Hogganaan Biiroo Fayyaa Oromiyaa ta’un yeroo dheeraaf tajaajilaa kan turan, Dr Darajjee Dhugumaan, dhiheenya Ministir Di’eetaa Ministeera Fayyaa ta’un muudamuun isaanii ni yaadatama.

Gama kaaniin, ajjeechaa qondaaltota Naannoo Amaaraa bara darbe raawwate irratti lubbuun kan hafan Obbo Laaqaw Ayyaaloo immoo Ministeera Galiiwwanii ta’un Adde Adaanach bakka bu’an.

Obbo Laaqawiifi qondaaltonni biroo naannicharraa yeroo ka’anitti miseensonni paarlaamaa Naannoo Amaaraa ‘naannicha dadhabsa’ jechuun mormii dhiheessaniiru.

Aadde Filsan Abdullaahii immoo Ministeera Dubartootaa, Daa’immaniifi Dargaggootaa ta’un kan muudaman.

Ministiroota afur guyyaa har’aa Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataatti muudaman keessaa 3 dubartootadha.

Obbo Tsaggaa Arraage immoo Komishinara Naamusaafi Farra Malaammaltummaa Itoophiyaa ta’un kan muudaman.


Goota waliin ooli goota taataa !Nama seenaa beeku barbaadii seenaa bartaa !
Goota hidhaan gadi hin qabne jabaa namaa umurii dheeradhu ! Galannikee bilisummaa

Kenboon A Tessoo