OSFNA Closing Ceremony, August 10, 2019 Minneapolis, MN

OSFNA Closing Ceremony, August 10, 2019 Minneapolis, MN

OBN Hagayya 05, 2011 – Albeemni haaraan Galaanaa Gaaromsaa eebbifameerratti yaada hirmaattota sirnichaa.


Caalaa Bultumee Konsartti Eebba Albamii Galaanaa Gaaromsaa Irrattii 2019

Namni WBO jalanatn

Of eeggannoo WBO tii fi miseensota akkasumas maandheewwan ABO naannoo dhihaatiif.

Namni Faaris Kamaal Hundeessaa jedhamu dhalataa aanaa baabboo ganbeel ganda boondaa gulaaf kan ta’e hiccitii WBO hiiddu kennaa jira. qabeenya WBO irratti gaaga’ama guddaa fidaa jira jedha odeessii keessan nagahe.

Isa qofaasmit kanneen maandhee keessa lafa woraannii jiru beekan akka qarshiin bitaman dubbadata namoota akkasii irraa of eeguufii makka meeshaan duraan dhokfamee jiru hatatamaan jijjiiruu qaba WBO.
Sher godhaa biraan naaf gahaa wanti deemaa jiru yaaddessaadha.


#ITTI #MUDDI
Santuu seeraa Amaarummaa nagaatti Qees Balaay Ortoodoksiin Oromiyaa kophaatti hundaa’aa jiraachuu ibsaniiru Waggaa 150 oliif habashoonni maqaa Amantaa #Ortoodoksiin #Amaarummaa uummata Oromoo irratti fe’aa turan waan dagatamuu mitti Kanaan booda Oromoon amantii isaa eenyummaa isaan malee eenyummaa alagaan gaggeeffachuun dhumattee jirti.!!!

Nagayaatti.!!!


Kunneen Matoota amantii saba Oromoo kanneen biyya Oromoo hacuucaa ture, Itoophiyaaf, wareegama guddaa baasan!

1. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE SAAWIROS

Barreessaa Olaanaa Qulqulluu Sinodoosii fi Hangafa phaaphaasii Kutaa Lallaba Shawaa Kibba Lixaa.

Maqaan isaanii duraa Abbaa Akaalewold kan jedhamu yoo ta’u ABBAAN ISAANII LUBA MOGOR LICHEE GADAA fi HAADHA ISAAN AADDEE TANAANYEE GAMMACHUU Dabalaa irraa bara 1957 tti Shawaa Lixaa aanaa Ada`aa Bargaa bakka Adaadii Soodabilee qulqulluu Balawold ganda jedhamtutti dhalatan.

2. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE HEENOOK

hangafa phaaphaasii kutaawwan lallaba Lixa Wallaggaa fi Awustiraaliyaa
Maqaan isaanii duraanii Melake Mihret aabbaa Gabreyyesuus Bultoosaa jedhama ture. Obbo Bultoosaa Dhufeeraa fi aaddee Baliyyuu Tafarraa irraa, Wallagga Lixaa Gimbiitti bara 1959 dhalatan.

3. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE YAAREED

Maqaan Isaanii duraa abbaa Akaalawold Hoodataa jedhama. Kan dhalatanis abbaa isaanii Hoodataa Waaq-jiraa fi haadha isaanii Ayyalech Asalafech Taayyee irraa Salaale aanaa Dagam iddoo Leemman Sillaasee ganda Qarree Koraatti bara 1957tti. Achuma

4. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE MIKAA’eL

Hangafa Phaaphaasii Kutaawwan Lallaba Iluu Abbaaboor fi Buunoo Baddallee
Maqaa Abbaa: Woldaamlaak Hundee
Maqaa haadhaa: Balaayinash Badiyyaa
Iddoo dhalootaa: Salaale, Muka Xurii

5. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE ZEENAAMAARQOOS

Kutaawwan Lallaba itti ramadaman: Gujii Liban fi Booranaa
Bara dhalootaa:1963
Maqaa Abbaa:Tafarraa Zawudee
Maqaa haadhaa:Caaltuu Kormee
Iddoo dhalootaa:Salaale,Waacaalee

6. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE NAATINAA’EEL
hangafa phaaphaasii kutaawwan lallaba qellam Wallaggaa kan ta’an
Maqaa Abbaa: Fisihaa Gabrakiristoos
Maqaa Haadhaa: Shaggee Hayiluu
Iddoo dhalootaa: Shawaa Lixaa, Jalduu
Bara dhalootaa 1966
Afaan dubbachuu danda`an:Afaan Oromoo,Afaan Amaaraa, Jarmanii, Gi`izii fi Ingiliffa

7. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE YOSEEF
phapphaasii ardii Awurooppaa
Bar Bara dhalootaa hagayya16. 1944 Kaaba showa godina Shanoo bakka caatee goorigisii jedhamutti kan dhalootan.

8. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE SIMI’OON
hangafaati phaaphaasii kutaawwan lallaba bahaa Wallaggaa kan ta’an

9. PHAAPHASII EEBBIFAMOO ABUUNEE EWOSXAATEWOS D/r

Phapphaas ummata oromo biratti
Guddaa jalaataman yeroo amma kana biyyaa Amerikaa kutaa filooridatti argamu.Maqaan isaanii aangoo phaaphaasummaa dura Meggaabee Aa`ilaaf aabbaa Wolde Giyoorgiis Gonfaa jedhamaa turan. Abbaa Ewosxaatewos kan dhalatanis abbaa isaanii obbo Gonfaa Gabrekiristoos Araddoo fi haadha isaanii aaddee Fittaalee Goobanaa irraa bara 1954 Shawaa Lixaa aanaa #Meettaa Bargaatti ganda qote bulaa Alii Nagoofee Karkeressaa qulqulluu Mikaa`el, iddoo Wulii jedhamee beekamutti.
Afaan dubbachuu danda`an:Afaan Oromoo,Afaan Amaaraa, Gi`izii fi Ingiliffa sadarkaa barumsa isaan
Barumsaa afuuran hanga sadarkaa Profeser kan baratan.

Dhiyootti sinoodosii ortodoksii Oromiyaa hundeessuun seenaa isanii ifa ta’a.


Daballee!