Oromummaan hojiidha malee:Kan aangoo qabachuuf tokkummaa Oromoo faarsee; aangoorra turuuf akkuma mootota darbanii tokkummaa Oromoo diigu,

Oromummaan hojiidha malee …
Kan aangoo qabachuuf tokkummaa Oromoo faarsee; aangoorra turuuf akkuma mootota darbanii tokkummaa Oromoo diigu, inni diina diinaa caalu akka ta’e beekkadhaa Oromoo. Baabsitoonni Oromoo dhaabbileen akkasumas kutaan qoqqooddanii walitti diraa jirtanis ta’ee warri walqoodinsa akkasii kana dhugeeffattan seenaan sin gaafata.

Wanni jala muramee beekamuu qabu garuu osoo walnyannuu walumaan nyaatamuuf kan deemnu ta’uu isaati. Kan Oromoon wal diiguuf hojjennu caalaa diinni abbaltii diiguu dachaa akka of harkaa qabu dagachuu hinqabnu. Maaloo jarana nama kolfaa nungodhiinaa. Mee waan itti jirtan yeroo tokko dhaabbadha ilaalaa.


Abaarsa ergamtummaa: Kalee ABUT (TPLF), har’a G7
Qeerroofi qarreen Bahaa-Dhihaa, Kaabaa-Kibbaa kan wareegameef namoota dhuunfaa aangeessuuf miti uummata Oromoo malee jennaan; hidhamtoota gadi dhiisneerra jettanii dhaadattani. Sunuu dogongora akka waan ta’eetti deebistanii hidhaa jirtu. Gaaffiin uummataa dhimma Afaan Oromoo, dhimma Finfinnee, dhimma ajjeechaafi buqqa’uu lammiilee fi wkf ture. Mee kenneen keessaa isa kamtu deebii argate firaa?

Sanarrayyuu taree tokkummaa Oromoo wareegamni qaqqaaliin itti bahe, halagaa garaa gahuuf deebistanii akka hinjirre godhaa jirtu. Oromoo dhaabaafi kutaadhaan garaa walanqisuuf waltajjiirra baatanii qaani tokko malee lallabdu; miidiyaa hawaasaan afarsitu. Safuuu…! ABUT jalaa baane jennaan G7 nurratti goobsuuf haala mijeessaa jirtu. Kan ofii dhidhimtanirra kan uummata nyaachiftan!! “Yaa marqaa si afuufuun si liqimsuuf”; jaalalli hormaa amma namarra aanutti. Waaqni nu haa baraaru!

Abebe Lemessa

No one would better bear witness than the incumbent leaders that neither imprisonment nor killing can save us from the political crises we found ourselves in today. Sidelining dialogue option, why they opted for the same old strategy that proven counter-productive is really worrisome. It is completely insane to put #ChaltuTakele back in prison who have already suffered a lot as inmate for more than a decade in woyane jail. Please, ‘when nothing goes right; try left’¿¿¿