OromoStruggle

lammaa-magarsaa

Lamma Magarsaa Abbootii Gadaa Ol’aanoo ta’an torbaan darbee magaalaa Adaamatti walitti qabee ummatatti nu araarsaa jedhee gaafate. Abbootiin Gadaas nuti nama muraasa homaa godhuu hin dandeennu; yoo feetan Abbotii Gadaa Aanaa hanga godinaatti jiran walitti isiniif qabnaa dubbisi jedhaniin guyya qabatanii Abbootii Gadaa hundaa godinootaaf Aanaa hunda irra walitti qaban. Sana booda Abbootiin Gadaa guyyaa angotti baatu kana booda namni tokkolle hin du’u jechaa turte. Garuu har’alle namni keenna du’aa jira; ammumayyuu bikka jirru hundatti reeffa awwalle dhufne utuu kun hundi ta’uu utuu warana nutti bobbastanii nu ajjeesisaa, nu saamsisaa, nu hidhaa utuu jirtu akkamiin ummatatti waliin nu araarsaa jette nutti dhufta lubbu namaa kan darbaa jiruuf kan kan dura darbe maal homaa isinitti hin fakkatuu jedhaniin Lammanis akkuma amala isaa kun wantuma jiru dhugaadha jedheen yoo dhugaa jette kan amantu taate ajjeechaa,hidhaa, saamichaaf reebicha nurra dhaaba jedhanii gaafatan Lammanis waan deebisuuf wallalee addaan deeman. Injifannoon kan Ummata Oromooti!