OROMOOTA FINFINNEE FI MINILIK

OROMOOTA FINFINNEE FI MINILIK

-Minilik dura Shawaan “Dirree Saawwaa ” jedhama
1- Ayyaanoo Turaa- gibirri guutufii dhabee hir’isee minilikiif geesse – harki irraa murame

2.- Saafoo Kaloo- minilikitti harka kennee yoo garaa naaf laafe jedhee booda harka isaa dhabe(harka irraa mure). Saafoo Kaloo soorummaan namni ittiin qixxaatu hinjiru jedhu yeroo sanatti, yeros
“Hortuu akka Saafoo Kaloo,Loltuu akka Jarraa Matakkoo” jedhamee mammakama ture

3- Buttaa Lookoo- gibira Irboon lama hirrannaan isaa wajjin nama 19 harka irraa muran.

4- Guraaraa Lataa fi Lataa Gadaa -jira awwaalaman.

5-Gosti warra ganuu jedhaman Minilik garba godhatee Boodarra jalaa badanii waraana itti bananii, kanumaanis warra ganuu jedhaman.

6.-Nama nyaarrisaa Wal tuqu aangoo mootummaatif waan sodaatamuuf jiraa akka loonii qalama.

7-Dahoo Guraaroo Bulloo- Aayyoon jedhamtu takka duutee torban lama reeffi mana taa’e bakka awwaalchaa dhabdee, sababni isaa kiristaana waan tahuu diddeef.

8-Guraaraa Dooyyoo- haadha manaa isaa wajjin jiraa gubaman.

9-Qajeelaa Dooyyoo(Birbirsa irraa)- haadha manaa wajjin jiraa gubaman.

10- Abeebee Tufaa(Ekkaa irraa)- Dawaa koosoo barmeela tokko guutuu fixxi si isanii ajjeesan.

11-Shubbuu Ejersaa(Boolee)- Dhaabbi tti Harkaa fi Miila irraa mummuranii ajjeesan.

12-Galatee Asheetaa(Jaarsoo irraa)- Hudhanii Ajjeesan.

13-Amalee Jaatanii(kolfee irraa)- Nyaata dhorkanii ajjeesan.

14.Soraa Loomee(Boolee irraa)- Tumanii ajjeesan.

Maddi Odeeffannoo Hayyuu Oromoo Obbo Eda’oo Booruu(BIDHG-boolla isaanii daadhiin haa guutu)