ABCD deebisaa: Oromoon ufi dhaqqabuu qaba: Kan Afaan Oromoo,

#ABCD deebisaa: Oromoon ufi dhaqqabuu qaba
Kan Afaan Oromoo, Aadaa Oromoo, Seenaa Oromoo , eenyummaa Oromoo fi tokkummaan Oromoo akka hin dagaagnee fi qabsoon bilisummaa Oromoo hin milkoofne roga addaan irratti hojjachaa jiran, isaannan harka lafa jelaa fi bifa garaa garaan duula irratti gochaa jitan

1. Murna TPLF
2. Mootummaa USA fi biyyoota dhihaa
3. Murnoota mafxanyoota Habashaa
4. Murnoota Oromoo tokko tokko keessaa fi Alaan.
5. Ilmaan nafxanyootaa kan Oromiyaa keeaassatti dhalatanii Afaanii fi Aadaa anaa fi si caalatti dantaa kaayyoo ofii guuttachuuf baratan. Isaannan dantaa Oromoo leeccaloon jijjiirratan.
6. Ayyaan laallattoota Oromoo keessaaa dhalatanii fi Safuu Dhuudhaa Saba Oromoo fi Kaayyoo Oromoo balfan , kan diina bitaa fi birgaa jela fiigan.
7. Sirna dhablummaa fi waliif abboomuu dhabuu Oromoo
8. Jaarmaya Sonaa kan hoogganasa jabaan taligamu dhabuu fi heera/seera jelatti bullu kan waaltummaa Oromoo tiksu dhabuudha

HUB:
Qabxiilee armaa olitti barreeffaman kanneen murnaa fi jaarmaya kamuu irratti xiyyeeffachuu osoo hin taane dhugaa jirtu akka hubannaa kiyyaatti lafa kaaye.

Qabxiilee kanneen keessatti kan of arguu barbaadu daawwitii sanaan ilaallattee of gaafachuu qaba malee mala-ittisaa/defense mechanism uummatee dadhabbii ofii dhokfachuu hin qabu.

SABNI OROMOO:
===============
Waliin kufe waliinis ka’uu qaba.
Waliin diigame, waliinis ijaaramuu qaba
Waliin gabroome waliinis bilisoomuu qaba.

Tokkummaan dhugaa fi Kaayoo dhugaa irrati utubamte kan Oromummaa dhugaa san of keessaa qabdu qabaachuun furmaata.
Jaarmaya Sonaa kan waaltummaa sabaa tiksu qabaachuun furmaata.

Yaa Rabbi ummata keenya dhaqaabi!

Oromoo

Via Hamza Wariyo