Oromoon biyyasaa keessaattillee nagaan jireenya dadhabeera!!!

Dubbii Yunivarsiitii Mattuu keessaatti qabate kana hordofaa. Loltoonni Abiy Ahmed kanaan qabatanii ijoollee reebuu eegalaniiru. Oromoon biyyasaa keessaattillee nagaan jireenya dadhabeera

Naannoon Amaaraa Lolaaf qophii xumureera; atoo Oromoo?


ይኽ በልቶ ካጅነትና ሰርቶ ካጅነታችሁ መች ይለቃችሁ ይሆን? ተደራጅተህ ጠላትክን ለማጥቃት ተዘጋጅ ብላችሁ በሚዲያ መስኮቶቻችሁ ስትለፍፉ ያልሰማችሁ ሰው ያለ ይመስል ዛሬ የናንተኑ የስራ ውጤት በቄሮና በጀዋር ለማሳበብ ትሽቀዳደማላችሁ::

በማሳበብ ዘይቤ ማምለጥ መሞከር ረፍዶበታል::Siinbone Amiikoo


Beekan Erena

#OPDOn ulee sadiin Oromiyaa bulchaa jirti. Isaanis “Command Post”, Maallaqaafi Jawar Mohmmed. Iddoo humna Jawaariin ol ta’an kan akka Wallaggaa, Gujii, Boorana, Walloofi Harargee humna qawween ajjeesuun gadi qabdee bulchaa jirti. Iddoo Jawar FB isaan gadi ba’ee ol galaa yookaan gadi ba’aa jedhee irraa qabbaneessuu danda’uuf, isuma waa tokko tokko gurshuufi doorsisuun saggoo qabdee itti gargaaramti. Akka kanaan dhaloota bilisummaaf garaa kutatee garboomsaa jilbeenfachiisee qabsoo xumura itti gochuuf ture OMN fi Jawar’n gargaaramtee booda deebiste (Reversed). Iddoo/qaamolee dantaaf kufan kan akka aartistoota tokko tokko, gantootaafi baddoota diyaasfooraa kanaa hojiin mana Faranjii dugda kunnaan dadhabdee biyya galte tokko tokkommoo maallaqaan bittee afaan qabsiiftee hojii tikaafi hololaaf itti gargaaramaa jirti. Kanaafuu, OPDOn hamma uleen kun sadan jiraatanitti barabaraan nijiraatti. Iccinni kanaa ala jiru hinjiru. Yoo dhoksaan naaf gale kun siif galeera ta’e idduma jirtutti gadi taa’ii olka’iiti harka shaa shaa shaaa…shan, #Shanee naaf godhi!


Tooftaa OPDO Suphuu Haaraa!

Tarii waanan barreessu kun nama xiqqoof gala ta’a. Dubbiin akkasi. Waliin taa’aanii diraamaa qopheessan. Nami 87 battala du’e. 300 ol nimadaa’e. Nuti warri garraamiin kallattii 4ni wacne. Ammammoo waca Habashaa kana duraa gara biyya alaa kanatti socho’i kan jedhe Abiy Ahmed matumasaati. Jawweenis ergamuma mootummaatiin taarsiimoo addaa fakkeessee biyya 70 irra naanna’uuf aggaammateera. maaliif? Gara jalqabaa gocha QBO Oromoo Jawweefi OPDOn ittiin xabattuuf jecha Diyaasfooraan Jawwee ajeeffatee ture; gidduu darbe kana fiilmiittiin qabee wacabbaree iddoosaa duraatti of deebisuu yaale. Amma karaan sirrateera. Oliif gadi jooruun haala itti mootummaadhuma amma jiru kana ceesisantu tolfama. Waan Qabsookeef yaade sitti fakkaata. Gurra muree afaan sikaa’a. Barbaaddu dubbatee siboossisa. “Mangaa’ jarri jette waan taateef harka reebda. Ammoo ‘Go fund me’ gidduu darbee sanas seerri warra Amariaka kanaa qabateera; maallaqichi qabamee jira. Rakkoodha. Tooftaa biroo feesiseera. Kanaaf as qajeele. Waan dheeraa dubbachuu nan danda’a. Ammaf nagaha! Himala Milkii Jawwee keenyaa!

Yaa jarana; fakkeessaafi diraamaan kun nunbaasu. Wanti suphamu kana booda hinjiru. Biyyattiin diigamteetti. Amma dhaloota baraaruuf ijaaramanii hidhachuufi ofirraa ittisuu qofa nubaasa. Tarii Jawwe keenya dantaa addaa sadarkaa olaanaatti inni ittiin deggaramaa jirutu…. Sun akka hintaane qawwee hiikkachiisaa turan. Ammammoo egaa..ofii jettu mi’aayii kanaa achi darbadheen sigataa sanadha…???

Salphina Jawwee waliargine DMV irraatti Never ! Never for Haaromsa OPDO/Ashigreen Abiyyiitiif?

#Jawween ergama Abiy fudhatee biyya alaa naanna’uuf ka’eera.
Fincilli uummataa gaafa mataa ol baafattu OPDOn daftee Jawaar fi Lammaa fulduratti fidatti.

Ammas warri “Mangaa” nu jachisiiftan Qarshii itti guuraa silaa waan darbe irraa hin barattan.Diraamaan Jawwee fi OPDO itti fufa….

Qabsoon #QeerrooBilisummaaOromoo fi #WBO hamma Walabummaa Oromiyaatti itti fufa.

~Kan Bilisummaa dhugaa barbaadu Jaal. Marroo fi WBO cinaa dhaabbadhu.

~Kan Gabrummaa feetu Jawaar fi OPDO jala hiriirii Qarshii itti guuri.
Dave Abdiwaaq irraaKan kanaa gadii kun akkatti Habashaannsibulchaa turtedha Oromoo; ammawoo?
.
Read and Learn something. FYI, the system created and run by those who are so much adored and admired by Abiy Ahmed used to treat the Oromo people as stated below.

Waa Beekaa: Warri Abbiy Ahmed akka lubbuu isaa jaalatuuf halkaniif guyyaa faarsu seeraa akkasiitiin Oromoo bushaa turani. Bedassa Tadesse


JAFAR YUSUF DHAGAA BU’UURAA