Breaking : Yaa’ii Dhaabbatummaa 9ffaa irratti Maqeeffamni paartii Keenya “Oromo Democratic Party” (ODP) ta’ee mirkanaa’ee jira.

Breaking: Yaa’ii Dhaabbatummaa 9ffaa irratti Maqeeffamni paartii Keenya “Oromo Democratic Party” (ODP) ta’ee mirkanaa’ee jira. Asxaan haaraan paartichaas yaa’idhaaf sirreffama muraasa waliin ta’ee mirkanaa’ee jira!

#Breaking
Hoggansi buleeyyiin Paartii Keenya armaan gadii kabaja guddaadhaan geggeeffamanii jiru!

Qabsoo Oromoo keessatti gumaacha ol’aanaa taasisftaniif galatoomaa!

1. Jaallee Abbaa Duulaa Gammaadaa
2. Jaallee Geetaachoo Badhanee
3.Jaallee Kumaa Dammaqsaa
4.Jaallee Girmaa Birruu
5. Jaallee Geetaachoo Badhaanee
6. Jaallee Dirribaa Kumaa
7. Jaallee Isheetuu Dassee
8.Jaallee Tafarii Xiyyaaruu
10. Jaallee Daggifee Bulaa
11. Jaallee shifarraaw Jaarsoo
12. Jaallee Abarraa Hayiluu
13.Jaallee Suleemaan Daddafoo
14. Jaallee Ittafaa Tolaa
16. Jaallee Daanyaachoo Shifarraa
17. Jaallee Giiftii Abbaa Siyyaa

#Rebranding
Faaruun Dhaabbatumaa Haaraan Paartii Keenyaa kan Armaan Gadii Akka Ta’u Yaa’ii Dhaabbattummaa 9ffaaf Dhiyaatee jira

Addisu Arega Kitessa

1 Comment

Comments are closed.