OROMIYAA: HAROON BAATUU SUMMAA´EE LUBBUUN

OROMIYAA: HAROON BAATUU SUMMAA´EE LUBBUUN

Alemayehu Tilahun irraa

OROMIYAA: HAROON BAATUU SUMMAA´EE LUBBUUN

(caboowanci) —Haroon Baatuu ykn Lake Dambel magaala Baatuu ykn Ziway keessati argamitti. Haroon Baatuu magaala Finfinne irra km 123 faggaatti. Balidhinni Haroo kanaa duri km 37 kan fagaatuu yoo ta´uu yeroo ammaa kanatti moo dhibachuudhaan gara balidhina km 25 itti gad bu´ee jira. Gad faggeenyii isaas meetirii 9 amma meetirii 12 ta´aa. Haa ta´uutti yeroo ammaa kana Haroon Baatuu Summaa´ee Lubbuun namoota 12 yeroo garaagaraati akka darbee jiraattonni ni dubbatuu.

AKKASUMAS BEELADDOONNI, SOMBROONNI, ALLAATTONNI, FI QORXXUMMOONNI GARAAGARAA AKKA DU´AANIIFII LAKKOOFISII QURIXXUUMMII KEESSAYYU AKKA HIN JIRRE DUBBATUU JIRAATTONNI. YEROO AMMAA KANATTI JIRAATTONNI JIREENYAA ISAANII BISHAAN KANA IRRATI HUNDAA´EE AKKA MALEE AKKA MIIDHAMANIIFII RAKKOO ADDA ADDAATIIN AKKA SAAXILAMAA JIRAN DUBBATU.

RAKKOON GUDDAAN JIRAATTOTAAFII HORII AKKASUMAAS QURXXUUMMII IRRATI RAKKOO FI LUBBUU ISAAN IRRATI SUMMUU TA´EE DU´AAF KAN ISAAN SAAXXILAA JIRU WARSHAALEE YKN FACTOR NAANNOOWWA HAROO KANA JIRAAN SUMMII WARSHAA KANA IRRAA BAHUU BISHAAN YKN HAROO KANA KEESSATI GAD DHANGALA´AA YKN GAD NAMI´AA JIRA. HAROON KUN SUMMII WARSHAA KANAAN FAALAMEE YKN SUMMA´EE JIRA. DIRQAMA MOO NAMOONNIS TA´EE QURIXXUMMOONNI BISHAAN KANA WAAN GARGAARAMANIIFI DHIBEE AJJEECHAADHAAF SAAXILUUN QABAMAA JIRU.

Kan biraa moo jiraattoonni naannoowwa sana jiran galiin isaanii ykn jireenyii isaanii Qurxxuummi kana baasanii amma tokko gurguruufii achumatti waadannii gurguruudhaan amma tokko galii irra argachaa jiru. Haa ta´uu malee hojiin kun qulqqulina naannoo sanaa fi qulqqullina Haroo kanaa qoree ykn falimmee jira. Moottumman ykn qaaminni ilaalatu tokko namoota kanaaf baruumisa gahaafi gargaarisa tokko gochaafi hin jiru. Namoonni jireenya isaanii Qurixxummi gurguruufii Qurixxummii waadaa jiraataniif gurimeessanii galii isaanii jabeesuufii qulqqullina naannoo sanaas eeguu irrati xiyyeefatee gargaaruu tokko illee hin jiru. Kanumaan kan ka´ee jiraattonnis Haroon kuns miidhamaa jiru.

Gara mottummaatin moo dhimma kana irrati fi jireenya lubbuu namaata akkasumas jireenya Qurixxummototaa irrati du´aa murteesanii jiru. Duruuyyu moottummaan Wayyaanee ilimmaan Oromo fi qabeenya ilimmaan Oromoo miidhuun gara malee balleesuun beekamaadha. Garuu dhimma kana irrati fi kkf hundaa irrati bulichaa aanaa Baatuu fi akkasumas bulichiinsi magaalichaa gaafatamanii akka yaada irrati kenaniifi fedhii dhabuu isaanii beekamee jira. Dhimma kana irrati yaada tokko yoo kan kennan yoo ta´ee battalumatti akka hidhamaniifi hojii isaanii irraa akka hariyya´aman dubbatu. Kanaaf moo jiraattonni magaalichaafi namoonni qaaminni issaa ilaallatuu akka dhiibbaa irrati godhan jiraatoonni tokko tokko dubbachaa jiru.