Oromiyaa: Duuti Abiyyiif Bilisummaan Oromiyaaf!

#DuutiAbiyyiifBilisummaanOromiyaaf!
Ani ergan of baree miidhaa fi qaanii Oromoo irra gahaa ture keessaa kan kana madaalu hin argine. Eeeyyee haadholii hedduu nu jalaa ajjeessaniiru, qulqulloota baayyee dhiiga dhangalaasaa jiru, morma kutanii lammii keenya bosona keessatti gataa jiru, bineensa nyaachisaa jiru, obbolaan walhammachiisanii ajjeesaa jiru…. dubbannee hin xumurru.
Egaan gadda onnee nama cabsu dha. Abbaaf haati homaa quba hin qabne, murtoo ilmi fudhatu hundaaf akka saree lubbuun isaanii yeroo dabarfamu.
Sababaa fi Kaayyoon isaa maalii?

1. Oromootiin “karaa nagaa” lallaba jedhuun sossobaa, cabsuun sirna nafxanyaa lamuu jalaa Oromoon bahuu hin dandeenye ijaaruuf hawwiif sochin Abiyyiif nafxanyootni itti jirantu jira.
karaan kun ammoo ilmaan Oromoo qaroon dammaqani hidhatanii falmuun furmaata sirriif isa dhumaa tahuu isaa shakkii malee ittis amananii, amanuu qofa osoo hin taane didanii dura dhaabbatanii kufanii kuffisuutiin haqa Oromoo tiksuuf, kabaja ilmaan Oromoof haadha Oromootti gochuuf murteeffatan. kun Abiyyiif ergamtoota isaaf gadda guddaa dha. Sababni isaas, Oromoon Hidhatee falminaan kiyyoo hin caccabsine waan hin qabneef.

2. kun waan isaan rifaasiseef akkasumas jibba guddaa keessa isaanii jiru irraas kan kaheen akka faaatti gara jabina guddaatiin haadhaaf abbaa humna hin qabne lubbuu dabarsuun haamlee ijoollee Oromoo falmaatti jirtuu, akkasumas kanneen isaaniin hordofuuf kutannoon falmachuuf jirtu irratti xiinsammuu isaanii rukutuun qabsoo Oromoo cabsuu akkasumas jibbiinsa guddaa Oromoo akka namaatti lakkaahuu dhabuurraa maddeen duguuginsa sanyii gara jabinaan raawwachuu akka furmaataatti fudhatanii itti jiru.

Furmaatni isaa, gadda keenya gaddaaf boo’ichaan qofa kan dhiisnu osoo hin taane, akkuma sabni Eritraa hanga maatiin tokko ilmaan sagal wareeguuttillee yoo tahe, tasa dudubba deebi’uun kan hin yaadamne ta’uu diinatti agarsiisuu.
kana booda hariiroon Oromoof Abiyyi gidduu jiru, kan darguu fi kan Uummata eritraa gidduu ture qofa ta’uu isaa hundi hubachuu qaba.
#GollichaafMarroonkaraahaqaarrajiru!
#duutiAbiyyiifBilisummaanOromiyaaf!


Bondhisha chuluke!

” Around 8 Pm in evening, I heard gunshot. I felt that, that gunshot had killed BONDHISHA. But I could not go and check since there was a curfew. The next Morning , we found his body near the Military camp. His body had clear marks of physical abuse, as his hands and leg were broken. The EDF soldiers prevent us from picking his body in the morning. They allowed us to pick bury the dead after elders intervened. They also prohibited serving water and food at the funeral as is custom in our area. It also a custom to slaughter an Ox. The soldiers did not allow to kill an ox or take food to the funeral place. They said we are taking the food to Shane ( OLA) soldiers, Although he was buried within the Town .” taken from the Amensty International report.

( Maatii Boondhishaa keessa nami tokko akkana jedhe AI tti hime )

Nami suuraan asi gaditti argitan kun BOONDHISHAA CULUQQEE Jedhama, Jiraataa Godina Gujii Baha, Aanaa Gooroo Doolaa Ganda Adaadiiti.
Akuma Amensty International gabaase san Boondhishaan nama siyaasaa tokkolle keessa hin jirre fi nama hawaasa keessatti baay’ee beekkamu ture!

Boondhishaan Nama Ispoortii Wol-dhaantootiin hedduu beekkamu yo ta’u Godina Gujii bakka bu’e bakkeewwan garagaraati dorgoma ture ,yo diqqaatte Warqii fi Madaaliyaa 32 oli Sadarkaa Naannoo fi biyyaatti injifate badhaafameera.

Guyyaa Wol-geyii Uummata keessa Woraanaan fuudhame Kaampii Woraanaati hidhame, achi keessatti eega tuman harka fi luka caccabsan duuba halkan keessa Mana hidhaati baasan rasaasaan ijjeessan

( Guutummaa seenaa isaa duubarra isin kataba!)

Miessa Denbi Dade


‪Adding a face to one of the names in Amnesty International’s latest report

‪Our friend Miesso Dembi Dade has added a face to one among the names of the victims of EDF’s cold blood killings (Mr Bondisha Chuluke), whose ‘story’ has been captured in Amnesty International’s latest report entitled “‬Beyond law enforcement : Human rights violations by Ethiopian security forces in Amhara and Oromia”.

Bondisha was a resident of East Guji zone, Goro Dola district, Adadi kebelle. As has also been indicated in Amnesty International’s report, Mr Bondisha was not a member of any political group, but he was a popular and respected member of his community. In fact, he was a renowned sportsman who managed to make it to become a champion in the traditional wrestling sporting game known in Afaan Oromoo as Waldhaansoo, winning close to three dozens of medals in total (Gold, Silver and Bronze) by competing on grand sporting events periodically organized in Oromia and Ethiopia, i. e., on Oromia wide sports championship and also on All Ethiopian Games, respectively.

As has been documented in the said report by Amnesty International, he was detained by EDF at a military camp, tortured and later on shot-dead, his body then dumped at a nearby place around the military camp.

Pictures: Courtesy of Miessa Denbi Dade

#HappeningUnderNobelLaureate #Oromia #Ethiopia

Girma Gutema

– Miidiyaan Warra Tigraay yeroo heddu hayyootaa fi aktiiviistota Oromoo mootummaa kanarratti dhiibbaa uuman qofa foo’anii gaaffif deebii gaggeessu.

– Miidiyaalen habashaa immoo hayyootaa fi aktiiviistota Oromoo Faallaa tokkummaa Oromoo deeman qofa foo’anii gaaffif deebii gaggeessu.

– OBN illee hayyoota fi aktiiviistota Oromoo mootummaa kana qofa deeggaran fo’anii gaaffif deebii gaggeessu.

Kan hunda caalaa nama dhibu garuu isa tokkoffaarraa miidiyaa warra nama nyaataa dur haqa kee awwalanii guyyaa takka rakkoo saba keetii gabaasee hin beeknetti har’a firoomtee akka keessummaatti yoo dhiyaatantu nama qaanessa.miidiyaa warra Tigraay kamtu mee gaaf tokko daraaraa Oromoorra gahaa Bahe gaaf tokko gabaasee beeka bara TPLf?

Miidhaksaa Abbishuu