Oromiyaa: Dodolaatti alaabaa Oromoo jigsan. Ni callifame. Amboottis kanuma godhame.

Dodolaatti alaabaa Oromoo jigsan. Ni callifame. Amboottis kanuma godhame. Itti hin dubbatamne. Harargee Karra Miilleetti owwaalcha Sheek Barkrii Saphaloo akka suuraa tanarratti mul’atutti halluu alaabaa Oromoo irraa quncisanii waan fokkataa kana diban. Oromiyaa Bakkoota baay’eetti tarkanfiidhuma wal fakkaataa fudhachaa jiru. Kun Oromoof tuffii guddaa dha. Alaabaan kun tolaan osoo hin taane qabsoo Oromootiin Oromiyaa keessatti ol kaafame. Amma injifannoon qabsoo sanii diinaan saamamuu kan agarsiisu alaabaa Oromoo dhiigaan daabate bakkayyuutti jigsaa jiraachuu isaaniiti. Ummanni dhiiga isaatiin alaabaa kana dhaabbate yeroo diinni ija isaa duratti buqqisu usee laaluun hin taatu. Bara 1992 san deebisaa jirti jarri. Garaagarummaan har’aa fi gaafas gidduu jiru garuu, gaafas alaabaan Oromoo kufee kan Nafxanyaa hin dhaabanne. Har’a garuu kan Oromoo yoo diigan kan sirna Nafxanyaa ol kaasaa jiru. Naannoo Amaaraa fi Finfinnee handhuura keenya keessatti injifannoo dhiiga keenyaan dhufeen alaabaan Minilik yoo ol ka’u alaabaan Oromoo jiguun ceera guddaa dha.