Oromiyaa: Baasastichin kun namoota maqaan isaanii armaan gaditti eeraman kana kan hisise isaadha.

Oromiyaa: Baasastichin kun namoota maqaan isaanii armaan gaditti eeraman kana kan hisise isaadha.
1:Margaa Nagaroo dhalootan Amboo
2:Tulluu Dirribaa
3.Fikadu Alemu
4:Milishaa Diroo dhalootan magaalaa Buraayyuu namoota Tsaayyee Tasfayyee simannaa ABO n booda qabsiisee amma eessa akka isaan jiranilee hin beekamnedha.namoota hedduu immoo maqaa isaanii argachuu hin dandeenye.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Warri farra qaama jijjiiramaa ta’an har’as diraamaa hojachaa jiru Buraayyuu keessatti.

ODP dammaqi yoo dhugaa feete.Qeerroon burayyuu fala dhaha.
Namichi maqaan isaa Tsahaayyee Tasfaayee jedhamu maqaa biraatiinis Ameen Tsahaayyee jedhees of waama,Buraayyuu Gafarsaatti gooxii lammaffaatti,waggaa 5 dura kan gale,yeroosanatti qalama mana isaatii alaabaa ABO tiin ijaarratee,uummata basaasaa ture,namichi kun maal akka hojjatu,eessa akka oolu waggaa 5 guutuu namni isa beeku hinjiru ollaattis hindhiyaatu,ganama sa’aatii 11n baha halkan sa’aatii 7n gala konkolaataa mataasaatiin socho’a,garee wayiis qaba kan halkan duukaa yaa’an.

namichi kun waggaa 3 dura iddoo uummanni bakka gooxiitti mari’atu dhaqee,dura taa’aa gooxii kanaa ana filaa isin ABO asi keessatti isa shoomtan dhagayeen dhufe jedhee jeeqe,ani Tigireedha warra Tplf dha jechuudhaan uummata doorsise,warra harka baasee yaada kenne ani shugguxiidhaanin abbaa barbaade yoon ajjeese qaamni nagaafatu hinjiru,ani sakuriitiidha Buraayyuu ganda irraa kaasee,hanga mana murtiittis yoo ta’e harka koo jira, jedhee dhaadate,1500 buusaa warri gooxii kanaa hojii misoomaaf jedhee,harkaa guuree maallqa kumaataan ta’u uummata gane,lafas anatu kenna jedhee warra gooxii jeeqe,uummanni yoo dubbate bulchiinsi Buraayyuus yoota’e waajirri poolisiis isuma gargaaraa turan,booda namoonni mana murtiitti himannaan itti kolfee warri mana murtiiyyuu namicha hurgufamtee sodaattee yakka hinqabu jedhan,waajira poolisii keessaammoo isa waamanii kilaashiiyyuu kennaniif,akkasumatti otoo uummata doorsisuu,qabsoon uummataa fii Qeerroo ittuu finiinee cimnaan innis akka durii ta’uu dhiisee riphe,eessa akka oolu waan hinbeekamneef dagatamee namnuu waayeesaa irraanfate,gandas,gooxiis deemuu dhiise,miilana warri G-7 yommuu galan konkolaataasaa alaabaasaaniitiin faayee as bahe,amma maal akka argate hinbeeknu gaafa simannaa ABO warra dirree Masqalaa oole namoota nagaa hiisisaa jira,qe’ee oolanii mana koo reeban jedhee,heeruu isa malee namni kennu hinjiru warra gooxiisanaa hunda hiisisuuf deema,Margaa Nagaraa nama gandi

beeku,nama qulqulluu hiisiseera,galgala har’aammoo namoota gurguddoo bebbeekamootti xalayaa mana murtii fidaa jira,namichi tokkichi uummata hunda hiisisuun isaa hin oolu,ni godhas maallaqas qaba,warri isa wajjin godaa hanga gubbaatti hojjatan jiru,warra Etv fi Oromiyaadha jedhee konkolaataadhaan fidee naannoo hunda waraabsisee deeme,diraamaa fakkaata hundumatu jala fiiga maaf sodaatama? laata? namichi maallaqas qaba waan barbaade harka nama micciiree poolisiis hasta’uu warra Abbaa seeraa afaan qabee duris hojjachaa ture,namni isa qoratus hinjiru,kaabinoonni dorii hundi harkasaa jiru,amma yoomiitti uummata keenya irratti wayyaaneen hojjatti? qaamni mootummaa maaf akka namicha kana sodaatan nuuf galaa hunjiru.”


#BISHOOFTUU

“Gurbaan Tuuta namoota Shan qabu qabatee Magaalaa Bishooftuu keessa konkolaataa Viits lakk Gabatee A37311 qabatanii Olii gadi naanna’aa otoo jiranuu Qeerroo magaalattiin toowannoo jala Oolan namoonni kun waraqaa eenyummaa Gara garaa kan naannoo gara garaa fi Qeerroo jedhu waliin qabamanii qoratamaa jiru
ijoolleen tun wali hin beeknu jechaa turanii boodarra namoonni argan ragaa irratti baanaan amanuhn ergamaa qabatanii dhufuun shakkii cimsa jireenyi isaanilleen bishooftuun ala ergamaaf akka dhufan wantoonni haasawan ni mullisa.”