OPDON LOLTOONNI SIRNA WAYYAANEE AKKA OROMIYAA GADI LAKKISANII

OPDON LOLTOONNI SIRNA WAYYAANEE AKKA OROMIYAA GADI LAKKISANII HIN BAANE CIMANII FALMAA JIRAACHUN ISAANII.DHAGA’AME!

Calqaba baati Onkoloolessaa irraa kaasee hanga hara’atti loltoonni sirna wayyaanee naannoo oromiyaa to’annaa isaanii jalatti galffachuun nibeekkamaa.lolttoonni kun akka naannoo gadi lakkisee nuu bahu jechuudhan ummanni OPDOdha gaaffii dhiyeechaa turuu isaanii nibeekkamaa.OPDON garuu gaaffii ummanni kaasaa jiru kun sirriidha nisirreessina jettee ummata fuul duratti waadaa galaa yaa oltu malee achi gara galtee garuu walgahii dhoksaa kan hooggantoota loltootaa dabalatee taasisuudhan Loltoonn naannoo keenya gadi lakkisanii bahuu hin qaban siriittuu manni jireenyaa ijaarramuufii qaba, nugatanii essa dhaqu ,yoo kan dogoggoran illee ta’e nigorffanna jechuudhan OPDOn ummata oromootirra loltoota wayyaanee amantee ,caalchifattee akka isaan oromiyaa gadi lakkisanii hin baane mudhii hidhattee falmaa jirti.