Oromia:The Janjaweed militia (special police) and the much ”reformed” army are burning down houses of farmers.

The Janjaweed militia (special police) and the much ”reformed” army are burning down houses of farmers. Destruction of houses is severe in Gujii zones, but now they are doing it in the west too. This image is from West Wallaggaa, Innaango district.

When the army and the Janjaweed militia engage in such inhumane and belligerent act, they are inviting their opponents to do the same. WBO would not fall for that.

The president who should be leading the country through constitutional crisis time, in a bid to create a negotiated settlement, is silent or has already compromised her neutrality by siding with the ruling party. In other parliamentary democracies such as India, Israel and Germany, the position is of the president is symbolic but its role dramatically increases during crisis time when political parties fail to agree. In Ethiopia, nobody know what the fuck the president is doing; she is probably painting her palace ceiling with Solomonic myths and speaking French to a wall. SMH.

Fiixaa Mootii


Namni miira isaa too’achuu hin dandeenye ummata hogganuu hin danda’u.

Yoo miira isaa hin too’anne shufeerri isaa miira isaa taha jechuudha. Gaafa gammachuu qabu akka gaarii oofa; gaafa gaddu ammoo makiinaa gargalcha.

Hogganaan jabaan miira isaa osoo hin taane kallattii kaayatee lafaa qabu jala deema. Gaafa aarus, gaafa gaddus kallattii isaa irraa hin maqu.

Hogganaan dandeettii kana hin qabne, ummataa miti; ofuu hogganuu hin danda’u.

Ferhan Abdulselam

‘Waldhabdee Humnoota Nageenyaa Jibuutii fi Konkolaachistoota Itiyoophiyaa jidduutti Mudateen Hojiin Adda Citee Jira’

Faayilii – Konkolaataa bishaan fe’u, Moyyaalee Oromiyaa, Bara 2006

(voaafaanoromoo)—Kaleessaa kaasee Waldhabdeen konkolaachistoota Itiyoophiyaa fi qaamolee nageenyaa mootummaa Jibuutii jidduutti mudate tajaajilli fe’umsa meeshaalee Itiyoophiyaaf Buufata Jibuutiitti kennamu akka adda citu taasisee jira.

Waldhabdeen kun kan uumame, buufatni doonii Jibuutii bakka konkolaachistoonni Itiyoophiyaa dhaqanii mi’a buusanii fi fuudhan humnaa ol dhiphachuu ta’uu bakka bu’aa waldaalee geejjibaa kan Itiyoophiyaa tokko VOA’f himanii jiru.

Yeroo kana konkolaachistoonni Buufata Jibuuutiitti sirnaan tajaajilamaa hin jirruu jechuun iyyannaa utuu dhiyeeffatanii qaama naga kabachiiftota Jibuutii waliin walitti bu’anii name tokko konkolaachistoota keessaa miidhamuu himan. Konkolaachistoonni yeroo kana yeroo dheeraaf terminaala Buufata dooniirra akka tursiifaman, kunis kooronaaf saaxilamuu dabalatee balaa kaan kaaniif isaan saaxilaa waan jiruuf hojii meeshaa biyyaaf fe’uu guutummaatti dhaabuu himan. Humnootni nageenyaa Jibuutii konkolaachisaa Itiyoophiyaarraan balaa geessisuunis dheekakmsa kaan fiduu himanii rakkoo mudate kanaaf angawaan mootummaa Itiyoophiyaa fi Jibuutii marii gaggeessanii jiru. Obbo Muluqen Birhaanuu Itti aanaan Itti gaafatamaa Koree Waldaalee Geejjibaa Itiyoophiyaa Jibuutii jiranii, rakkoo kaleessa Buufata dooniitti mudateen lammii Itiyoophiyaa tokkorra balaan dhaqqabuu odeeffannoon isaan dhaqqabuu beeksisan. Dhimmi kanas harra anagawoota mootummaa Jibuutii waliin mariyanneerrallee jechaan dabalataan ifoomsan

Obbo Muluqen yoo dubbatan, “Meeshaan fe’umsa buufatarratti fe’u miidhamee waan tureef mootummaa Jibuutiirraa warri argaman meeshaan kun dhiyootti suphamee rakkoon furama nuun jedhanii jiru argamanii, gama biraan Konkolaachistoonni dirqami biyyaa itti kennamee mootummaan Jibuutii buufatarratti garuu sirnaan nu tajaajilaa hin jiruu, bakka Buufata doonii kana manneetiin nyaataa hin jiran jedhanii komii dhiyeeffatanii jiruu, gama Jibuutiirraa warri argaman yeroo dhiyootti waan kana furra jedhanii jiru; kan ilaallu ta’a sana’’ jechuun dubbatu.

Obbo Muluqen maree kanarratti Konkolaachsitoonni Itiyoophiyaa bakka bu’aa isaanii hirmaachuu eeranii hojiin mi’a Itiyoophiyaaf Jibuutiirraa fe’amu ka amma adda cite jiru akka jalqabamus walii galameera jedhan.