Oromia Media Network is live now.

Oromia Media Network is live now.