(Oromedia, 24 Waxabajjii 2020) Ajajaan WBO Zoonii Lixaa ummanni Oromoo lolee mirga isaa akka kabachiifatu dhaamsa dabarse.

Geerrarsa-WBO ZOONII LIXAA-24 Waxabajjii 2020
“Lubbuu isaa sabaaf kenne…”


(Oromedia, 24 Waxabajjii 2020) Ajajaan WBO Zoonii Lixaa ummanni Oromoo lolee mirga isaa akka kabachiifatu dhaamsa dabarse.

Ajajaan WBO Zoonii Lixaa, Jaal Marrii Dirribaa dhaamsa Waxabajjii 24 bara 2020 dabarseen “kabajaan afaan qawwee jira” jedheera.

“Sabni xiqqoon, hanga funyaaniitti hidhate yeroo of kafalchiisu; sabni guddaan, garuu hidhannoo wal hiikkachiise yeroo akka malee tuffatamu agarre,” kan jedhe Jaal Marroon, adeemsi kunis Oromoo tuffachiisuu bira darbee akka ajjeechisaa jiru hubachiiseera.

“Tuffiirra darbees akka maleetti ajjeefame,” jedhe Jaal marroon.

Oromoon baruma baraan yeroo taa’ee dhaanamu argaa guddachuu kan ibse Jaal Marroon, “Oromoo dhaanee nama boossisu an takkaa hin agarre. Amaara, Sumaalee, Tigree, Afaan, Beenshaangul… warri kun yeroo Oromoo qehee isaarratti gurra qimmiidanii boossisan arguun garuu salpha,” jedheera.

Dhuma irrattis Oromoo douu dhiisee hojiitti akka jabaatu dhaamsa jabaa dabarseera.

“Oromoo oduu dhiisii, hidhuu walhidhachiisi! Addunyaan tola hin beektu, of hin gowwomsiin!”

Jaal Marroon kabajaan qawwee keessa akka jirus dhaamasa kana keessatti dabarseera.

“Kabajaan Afaan Qawwee Jira!!”

Jaal Marroo Dirribaa ajajaa WBO Zoonii lixaa kan dhaloota Qubee keessaa bahee mirga ummata Oromoo kabachiisuuf of kennee qabsoo hidhannootti jiruu dha.

Dábessá Gemelal


Nagaan walhubannaan malee, wallolaan hin dhufu!
Nagaan Oromoo Haa Kabajmu!!


Maal Yaadachuu Qabdu?

Harka kee dhiqadhu, yeroo qufaatuu fi haxifattu afaan keetiifii funyaan kee hagoogi, wal irraa fageenya eeguuf meetirii 1.5 namoota kaan irraa hiiqi. Yoo si dhukube mana turi. Maatii kee hin qunnamin hojiidhaas hin deemin. Yoo mallattoo coronavirus qabaatte ilaalamuu qabda.
Yoo dandeesse, mana teessee dalaguu itti fufuu qabda. Yoo maatii yookaan hiriyoota kee ilaaluuf deemte, wal irraa hiiqiinsa kee eegachuu qabda – harka wal-fuudhuufii wal hammachuun hin jiru. Kun eegannoo namoota ati jaalattuuf tahuudhaan gargaara
Qondaalli Ol-aanaan Fayyaa (Chief Health Officer) yoo haalli jijjiirame qoqobbii kana jijjiiruu danda’a.

Dilbata, Waxabajjii (June) 21 bara 2020, halkan sa’aa 11:59 irraa eegalee qoqobbiin tokko tokko jijjiiramee jira. Qoqobbiin tokko tokko kan labsamee ture boodatti qabamee jira yookaan jijjiiramee jira lakkoofsa namoota bakka takkatti walitti dhuffuudanda’uu xiqqyesuuf. Jijjiiramni kun kan taheefis lakkoofsi dhibee coronavirus Victoria keessaa waan ol dabaleef.

Waxabajjii (June) 22 qabee Hin dandayamu nama 5 caalaan

Yeroo tokkotti mana kee si dubbisuuf dhuffun.
Waxabajjii (June) 22 irraa qabee haga nama 10 gayutti :

Bakkeetti, maneen hawaasa walii galaa keessatti yookaan alatti walitti tuutahuu hin danda’ama.

Waxabajjii (June) 22 irraa qabee haga namoota 20 gayutti:

Mana nyaataa, mana bunaa, mana dhugaatii, kutaan tokko hanga namoota 20 qabaatuun ni dandayama. Dhugaatiin (farshoon) nyaata malee dhihaachuu danda’a, garuu ammoo namootni taa’uu dirqama. Gartuun tokko yoo baay’ate namoota 10 qabaata.

Sochii qaamaa/ Sport mana keessatti yookaan alatti godchuu dandeessa. Bakka ispoortii jiimii fi daakaa dabalee deemuu dandeessa. Kutaa tokko keessa akka gartuutti hanga namoota 10 murtaawaa dha.

Gara maneen amantii yookaan qophii xixiqqaa amantii, namoota qopheessan dabalee dhaquu danda’ama.

Gara mana bareedinaa yookaan bishaan keessa ciisuu man-keessaa (spa), yookaan rifeensa hojjetachuu, rifeensa haaddachuu, murmurachuu, qaama tumannaa (tattoo) yookaan Shukkuummaa (massage) dhaquu danda’ama.

Cidha, kan irratti hirmaatan fi warra wal fuudhan lameen dabalee dhaquu danda’ama. Yoo qophiin kun mana dhuunfaatti gaggeessama tahe warra wal fuudheefii yoo baay’ate namoota dubbisuu deeman kan biroo 5 dabalachuu danda’ama.

Gara maneen giddu-galeessa dhimma-bahiinsa hawaasootoowaniitiifii calaqisiisa aadaa hwaasootoowanii fii manneen kitaabaa (library) yookaan bakka hawaasummaa (community Clubs) deemuutu danda’ama.

Bakka kuusamaa (gallery), muuziyemii, sinimaa, do’ii, bakka seena-qabeessa, oddoo bashananaa alaa yookaan bakka ittisa beeyilda alaa (zoo) deemuutu danda’ama. Bakka akkasiitti ala keessa yoo tahe nama tokkoof meetirii 4 wal irraa hiiquun ni hayyamama.

Imala, bakka qubsumaa (book accommodation) qabachuu fi/yookaan Victoria keessa kaambii deemuu danda’ama.
Awwaalcharratti namni 50 hirmaatuun ni danda’ama mana keessaafii alattiis, nama awaalicha gaggeessuu fi hojjetootaas dabalee. Yoo awwaalichi bakka dhuunfaatti gaggeessama tahe yoo baay’ate namootni 5 irratti argamuu danda’u.

Ispoortii hawaasaa (Community sport): leenjiin ispoortii fi wal dorgommiin qaamaan wal xuquu namoota umriin isaanii 18 fi sanaa gadi taheef ni danda’ama. Wal dorgommii qaamaan wal xuquu hin qabne namoota umiriin isaanii kana keessaa ala tahan hundi itti fufuu ni danda’u.

Of eeggachuu, of tiksuu fi Sammuu qajeelaan murteefatuu Yaadadhu. Yoo mana teessee dalaguu dandeesse mana taa’ii dalagi. Waan ala si deemsisu barbaachisaa tahe qofatti of murteessi.

Namoota hojjetoota Victoria keessaa kan tahan kan coronavirus irratti argamee ture yookaan nama dhibeen kun qabe waliin qunnmatii qabaachaa tureef maallaqni yeroo tokko kennamuuf $1,500 ni jira. Odeeffannoo caaluuf toora gargaarsa bilibilaa coronavirus 1800 675 398 irratti (sa’aa 24) bilbili. Afaan hiikaa yoo barbaadde TIS National 131 450 irratti bilbili.

https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus/oromo