OPDOn maalif tokkummaa oromoo Leliftii? Barbadii afaanin?

OPDOn maalif tokkummaa oromoo Leliftii? Barbadii afaanin?

1 . Yakka rawachaa turtee fi jirtuuf yoo maqaa tokkummaa oromootin dahatee bobaa qabsaota dhugaa jala maqaa tokkummaa oromootin dhokachuun yookin dahachuni yoo ummata kessa sochote malee akka OPDOti ummata oromoo kessa sochus, oromiyaa kesa sochotee ummata oromoo hoganufos tae ,ummanis hpgansa OPDOn kenitu waan irraa hinfudhaneef malee dhuguma tokkummaa oromoo barbadee akka hintaane qaamni oromoof qabsau martinuu irratti dammaqee beekuu qaba! Kan isin dhibu OPDOn guyya guyyaa mediaratti tokkummaa oromooti lalabdi, halkan halkaan oromoogandaan ,amantiin addaan diguuf bajeta ramadee digaati bulti! Qabatamaan OPDOn kanbarbaadu tokkummaa oromoo walinqabdu osoo hintaini tokkummaa dina oromo habashota walin qabdu cimsuudhaan qabsoo oromoo, dhabilee oromoo hayotaa fi bektota oromoo, baratoota cicimo boru hayota haraa bakja bu,am dirsitee barbadesuratti dina walin xiyeffannoo cimaa ittikenuuni hidhaa ajechisaa ,ajesaa, sammuu midhaa ,kan immoo ijanati ajesaati jirti! Kanaaf ragaan
1. Dura ta,aan OPDO WALLAGA YOONDEME NA AJESAN JECHUUBISAA
2 . JIA SADIIN DURA NAMUMTI KUNI AMANTITI QABATANI JEQUMSA KAASUUF JECHUUN DURSEE MEDIARATI PARLAMARATTI IBSUU ISAA
3 . DOKTOROTA,HAYOTA ,BARSISOTA,HOJATOOTA HIDHUUN WIRTUU LENJII LOLTOTATI NAQUUN HIRARSUU ISAANI
4 .BARATOOTA UNIVERSITU ADA ADDATI AJECHISISUU ISAANII
5 .NAMOTA HIDHAMAN IJANATTI NAMMUMMAA BAASUNI OROMON HAFE AKJA AFUURA HINBAFANE TASISUUF FAKENYA GOCHUF ERGA EJANAATI AJESANI BOODA MANA HIDHAATII BASUU, FAKENYAAF KOLONEL GAMMACHUU AYANAA
6 .NAMOTA BEKUMSA GAHAA QABAN MASLIF MISEENSA HINTANE,MAALIF NU HINDEGARE JECHUNI TAPELAA SOBAAN ITTIMAXANSANII HIDHUU, HOJIRA ariuu
7. Kana rawachuuni ofuaratti hudhaa maruuni filannoo dhufuuf taphan ala akka bahan isaan tasisu ummataraa kan isaan fagesu ofumaratti shira xaxaa jiraachuu isaaniti hubachisa! Kuni hundi kan agarsisu waa lama
1. Filannoon dursanii waan moataman bekanii abdii kutachuun waan dursanii jequmsatti s