OPDOn laftii ishiin bulchitu hangam akka ta’ellee sirritti hin beektu!

OPDOn laftii ishiin bulchitu hangam akka ta’ellee sirritti hin beektu. Boranaa, Gujiifi Baalee parsantaa 30 ol Somaaletti keennite jirtii.

Ilaalaa mee:

Biroon investimeentii Oromiyaan 366,000 km2 dha jedha
http://www.oromiainvest.gov.et/
Biroon kominiikeshiini Oromiyaan 363,375km2 dha jedha
http://www.oromiacom.com/Oromia.html
Abbaa taaytaan daandiwwanii Oromiyaan 363,375km2 akka ta’e dha kan himu.
http://www.oromiaroadsauthority.org/…/Bulchiinsa%20Mootumma… fula 4 sarara 3ffaa.

Wajjironnii kan biroo Oromiyaa illee lafa hangam akka bulchan illee hin beekan.

Wajjiironnii federaalaafi kan NGOn adda addaa kan fayyadaman ammoo 284,538km2 dha.

Waligalaan, akka odeefannoo marsariitiirraa argameetti, laftii Oromiyaa kan beekamaa ta’ee (official) squweer kiilomeetrii 284,538 hanga 366,000 akka ta’e dha. Kamtu sirrii?

Maappiin armaan gadii maxxansee garuu maappii Oromiyaa gara squweer kiilometrii 260,000 hir’iisu dha. Kanan fudhe Ethiopian Mapiin Authority irraa dha. http://en.nasg.gov.cn/eve…/201612/W020161222343352105911.pdf

Kuni kan muldhisu ammoo mootummaan federaalaa Oromiyaan akka squweer kiilometrii 260,000 akka taate dha. Laftii gara squweer kiilometrii 100,000 ta’u akka muramee fudhatame Lammaa Magarsaa fi Addisu Arraggaan hin beekani yookan beekani keennan jechu dha.

Via : Biyya Oromiyaa