“OPDO mirga lubbuun jiraachuu ijoollee Oromoo dhorkitee ajjeeftu mirga ijoollee biroof falmuuf haamilee hin qabdu.

“OPDO mirga lubbuun jiraachuu ijoollee Oromoo dhorkitee ajjeeftu mirga ijoollee biroof falmuuf haamilee hin qabdu.
Barataa Andu’aalem Taammiruu kutaa 12 barata .Dhalataa Buunnoo Beddelleeti barumsaaf jecha obboleettiisaa bira gara Mattuu deemee osoo barachaa jiruu har’a humna mootummaan ajjeefame’
Via: Dejene Gutema