OPDO: Hihaappaan dullattii kunoo, sagantaa siyaasaa akkanaa baafattee jirti.

OPDO: Hihaappaan dullattii kunoo, sagantaa siyaasaa akkanaa baafattee jirti. Kun immoo otuma hin dhalatiin kan du’u waan ta’eef hedduu nama hin yaaddessu.

Akkuma beekamu, Wayayanees taatee, OPDOn akkamitti akak Oromoo keessa akka jiraatan ummanni keenya akka gaariitti beeku. Waan turee dagatamus miti.

OPDOn bara lafa Oromoo irra qubatte irraa kaastee haga gaafa duuteetti akka muka udaan tuqeetti xireeffatamaa turte. Takkaa namni kadhatee itti dhihaate hin jiru.

Amma immoo golgaa PP jala teessee mirqaanaan lafa dhiphisaa jirti. Mee, yoom kan ummanni isaan kadhatee miseensa isaanii ta’ee beeku? Kan ummata sodaachisee humnaan miseensa godhaa ture isaanuma. Xurii kana keessaa akka waan ba’anittii ija jabaatanii waan kijibaa barreessaa jiru. Yeroo hunda nama hawaasti jibbe kan ofitti qabu, isaan malee jaarmiyaa biraa miti. Kan gantoota paartii siyaasaa keessaa ofitti fudhataa turan/jiranis isaanuma.

Kanumaa iyyuu akka waan namni isaan kadhatee isaanitti miseensomuutti of-dhaadhessuu kajeeluu yaalu. Saalfii hin beektu jarri!

Oromummaan keenya lafee gootota Oromootiin biqilee dagaage; ammas wareegama keenyaan eegama; summii akkanaan hin boorahu!!

Dábessá Gemelal