OPDO of barsiisnaa jedhanii yaaduun HOJII RABBIITTI seenuudha.

OPDO of barsiisnaa jedhanii yaaduun HOJII RABBIITTI seenuudha.
Sababbiin isaas nama rabbiin garbaaf yookin sammuu duuchee uume nuti sammu isaanii banu waan hin dandeenneef.