Oolmaa paarlaamaa har’aatiin Ashaagireen maanoo danuu tuqe.

Oolmaa paarlaamaa har’aatiin Ashaagireen maanoo danuu tuqe.

1. Yakka humni addaa Naannoo Amaaraa raawwataa turee fi jiruuf itti gaafatamummaa fudhate. Yakka waraanaa fi duguuggaa sanyii qaamni sun raawwateef gaafatamaa ta’uu ofirratti ragaa bahe.
 
2. Waraanni Ertiraa Tigraay seenee yakkoota gurguddoo raawwachaa turuu amane. Kan asiin dura kijibaa baheef sobduu ta’uusaa ofirratti rage.
 
3. Heeraa fi sirna federaalizimii hojiirra jiruuf tuffii fi jibba qabu ifatti dubbate. Hawwii “Kifle-Hagerii” deebisuuf qabus miseensota paarlaamaa fi ummata duratti lallabate.
 
4. Waamicha biyyoonni garagaraa fi dhaabbileen idil addunyaa rakkoolee biyyattii mudatan karaa nagaatiin akka furu dhiheessaniif akka hin fudhanne dubbate. “Morma na murtan malee…” jedhe. Biyyoota akka Awurooppaa fi Ameerikaas akkeekkachiisuu yaale. Garuu maaluma abdate laata? Faannoo akka naan hin jenne.
 
5. “Rooba roobsine” jedhee tuqamaa ta’uu ofirratti ragaa bahe.
Kan hafe isin itti dabalaa!

ONN: Oduu Bitootessa 23, 2021