ONN: Midiyaan ONN kan qilleensa irraa bu’e fi;

#ONN
Midiyaan ONN kan qilleensa irraa bu’e, akka qulqulleeffannetti, ugguramee miti! Rakkoon rakkina Maallaqaati! Kafaltii kiraa Satalaaytii osoo hinkafalamin waan tureef, jaarmiyichi Satalaayitii kireessu qilleensa irraa buuse. Kafaltiin kun horii guddaa waan ta’eef( $200,000 ol) , ONN kana kafalachuu hindandeenye! Kanaaf qilleensarraa bu’e. Oromoon, “midiyaan kun Uummata Oromoodhaaf sagalee ta’ee jira jettanii amantan” miidiyaa kana maallaqaan gargaaraa! Baankii Oromiyaa Intarnaashinaalti,
Lakk. Herrega baankii:
1338190400001, Oromia News Network(ONN) dha.

Via: Tulluu Hiyyeessaa

Beeksisa
Kabajamtoota maamiloota keenya, ONNn sababa teeknikaatiin kaleessa galgalarraa eegalee qilleessarra hin jiru. Satalayitiiti Ol-deebi’uuf Qarshii guddaa waan nugafatuufi

ONN maallaqaan gargaaruuf lakkoofsi baankii isaa kunooti:
1338190400001, Oromia International Bank

Oromia News Network – ONN