OMN: Yahii M/M/ ODP Adaamaa (Sad. 27, 2019)

OMN : Yahii M/M/ ODP Adaamaa (Sad. 27, 2019)

OMN: Yahii M/M/ ODP Adaamaa (Sad. 27, 2019)


Wal gahii kaleessa eegalame arra immoo kabajamoo muummicha keennaas dabalatee itti fufee jira dhimmi saa dhimma ODPn baquuti .Oduun itti aanaan ODP obbo lammaa magarsaan wal gahii irra hin turre jettu eeyyee dhugumaa obbo lammaan kaleessaafii Arraas hin turre. Garuu waan tokkoo jira kaniin jala sararee isinitti himuu barbaadu obbo lammaa tahee jawariis tahee abbaan fedheehuu walitti baquu duraan dhabbadha Kan Jedhu ammaa booda fudhatama him qabu lammaaniis hin baqu jedhee Kan didu yoo ta’e hallayyaa seenuu danda’a nuti baquu keenna itti fufna
Warreen walgahiin afaan amaaraatiin geggeeffame jettaniif eeyyee walgahiichi afaanuma amaaraatiin geggeeffamaa jira kun wanta haalamuumiti fuul duraafiis afaanuma amaaraatiin itti fufa
Kanuma wanta irra geenne isin beeksifna
Guyyaa gaarii qabaadhaa

Alamu sime

Obboleessakoo ammas dhaga’i sittin himaa,obboleettikoo ammas dhaga’i sittin himaa.OPDOn ODP taatus,Yeyyiin gogaa Hoolaa uffattus irra ilaaltee hin jaallatin keessa ilaalii murteessi malee.Lamman walgayii Abiyyii ooluun sijoonjessuufi yaafira koo.Akka ati lammaa amantee lammaa jaallattuufi.Akka ati lammaan goota dhugaadha jettee erbee hafarsituufi.Lammaaf Abiyyiin tokko.Abiyyiif Minilik tokko.Akkas jechuun lammaaf Minilikis tokko jechuudha.

Salphoo soqolatte!

 

Gudisa Shifera

Lammaan ilmaa Lammii gantuu ta’uusheef suurri kana gadi ragaadha. Har’aa akka gootatti farsiiti gowwaan.goonni isaa lubbuusa tokkitti osoo hin mararfatiin kabaja Oromoof Oromiyaatti gochuuf isaa lolee lolchisa jiru WBO keenya haa jabbeeffannu.falli jiru falmaachudha.


Ergaa Koo Guyyaa Har’aa
Qabsoo Ummanni Oromoo bara dheeraaf taassisaa turee wareegama hedduu kaffalee sadarkaa har’a irratti argamuun gahe amma boqonnaa murteessaa irra jira.Qabsoo boqonnaa murteessaa irra gahee jiru kana ceessisnee galma barbaadamuun gahuuf immoo akka sabaatti kan nurraa barbaachisu wal dhagahuu,wal hubachaa waantoota iftoomina barbaadanu irratti karaa ilaa fi ilaamee eeggateen walitti himaa deemuu dha.Wal finciluu irraa waliin taanee diina finciluu,wal gufachiisuu fi wal sakaaluu irraa gufuu wal jalaa fuunee wal jajjabeessaa fuulduratti adeemuutu nu ceessisa.Haa toluu haa baduu biyya kana kan bulchaa jiru ilma Oromooti.Ilma keenya immoo diinota isa sakaaluuf ajandaa gara garaa uumanii adeemsa dhorkuuf wixxifatanuuf daboo baanee isaanii wajjin isa finciluu irraa bira hiriirree warreen isa fincilanu irraa qolachuutu nurraa eegama.Sababni isaas kufaatiin Dr.Abiy kufaatii dhuunfaasaa qofa osoo hin taane akka sabaatti kufaati waan fiduuf.Kanaaf yaa sabaa facebook kana gubbaatti warra nuuf maluu fi warra nutti malu addaan baafannee of eeggannoon haa sochoonu.
Horaa Bulaa