OMN : Qophii Dubartoota KFO, (Guyyaa Dubartootaa Addunyaa Bitootessa 8 ilaalchisuun)

Kongirasii Federaalawaa Oromoo: Dubartoota filannoo dhufuuf nan qopheessa

Dubartoonni sochiifi qabsoon walumaagalatti akka Oromootti taasisan guddaadha. Keesumaa akka KFO’tti immoo carraan reebamuu, dararamuufi mana hidhaatti darbamuu bal’aadha jedhu, barreessituun Liigii dubartootaa KFO Adde DureettiI Taddasaa.

Tibba filannoon dhufuttille hirmaannaa dubartootaa ‘kan dhiirotaa olitti dha’ gahee isaanii akka baane garuu danqaa garaagaraati irra gahaa ture jedhu Aadde Dureettiin. ”Gochaa isaanii kanaaf immoo ummanni Oromoo beekamtii ni kennaafii,” jedhan.

Yeroo ammaa kanatti akka waliigalaatti hirmaannaa dubartootaa KFO keessatti 300-400 irraa gara 2,000 olitti guddateera jedhan.

Haatahu malee, dubartoonni hooggansa paartichaatti ol dhufan badaa hin jiranii jedhu, ”sababiinsaa immoo dararaaf saaxiluu mannaa iddoo dhuma jiranitti akka gumaachaniif gochaa turre,” jedhu. Kanaaf ammaaf caasaa paartichaa waligalaa keessatti dubartoota ja’atu jira jedhan.

Caasaan ligii dubartootaa hundeeffama KFO booda kan dhaabbate yoo tahu baroota darban keessa qabsoo harka lafa jalaan hojjechuun alatti laafaa ture jedhu.

Gara fuulduraatti garuu hirmaannaa dubartootaa cimsuuf hojjechaa jirra jedhan.

Kaayyoon Liigii Dubartootaa KFO lamadha jedhu Aadde Dureettiin, inni jalqabaa hirmaannaa dubartootaa siyaasa keessatti dabaluu yoo tahu, inni lammataa immoo mirgi dubartootaa gamaa garaagaraan jiru akka kabajamu hojjechuudha jedhan.

”Dubartiin qabsoo ishee akka cimsituufi gad-aantummaan otoo itti dhagahamiin, hin danda’u otoo hin jedhiin dhiiraan qixxee akka hirmaattuuf hojjennaa kana ammoo leenjii garaagaraa kennuurraa jalqabna,” jedhu.

Filannoo dhufu kanaafis dubartoota leenjisuudhaan lakkoofsaan akkuma dhiirotaatti akka hirmaataniif qopheessaa jirra jedhan.

Dilbata ar’aa guyyaa dubartoota addunyaa irrattis kaayyoodhuma liigichaa irratti mari’achuuf waajira KFO mummeetti sagantaa qopheessineerra jedhu Aadde Dureettiin.

Kunis, ”Liigiin Dubartootaa KFO hanga yoonaa akkamitti deemaa ture, kana boodas dubartoota Oromoo akkamiin hirmaachisuun danda’ama kan jedhu,” irratti sagantaa qophaa’edha jedhan.OMN: KFO Guyyaa Dubartoota kutaa 1ffaa (Bit 08, 2020)


OMN: KFO Guyyaa Dubartoota kutaa 2ffaa (Bit 08, 2020)

OMN: KFO Guyyaa Dubartoota kutaa 3ffaa (Bit 08, 2020)


OMN: KFO Guyyaa Dubartootaa kutaa ffaa (Bit 08, 2020)


#baga_hardha_geessan.
Harmeewwan teenya warreen goottan hedduu Saba kanaaf gumaachitan,
Dubartoonnii Teenya qabsoo Saba keessaniif falmataa turtaniif falma irra jirtan,
Bu’uuraaf jabina qabsoo keenyaaf, ilmaan keessan qabsoof gumaachuun, obboolaa keessan qabsoottii bobbaasuun, abbaa manaa keessan jajjabina itti horuun qabsoottii seensiistan, gumaachaa nyaataaf dhugaatii hundaan qabsaahoota Sabaa hunda akka ilmaattii ilaaluun waliin dhaabbatanii galaa gunduunfaafii turtaniifii saba keessan oromoof jecha qabsoo irratti wareegaaf laachuun obsaan hardha geettan hundii, BAGA GUYYAA KEESSAN GUYYAA DUBARTOOTAAF geessan…..


#IRBUU
Bakka jirrutti, IRBUU keenya haa jabeeffannu!!
Bilisummaan Oromoo #Dhugaa dha!!


Jalqabuma irraa akkanatti dubbannee turre;
“Waanti amma ‘haaromsa’ jedhu kun hin hojjatu. Jarri waan haaromtu hin qabdu; bakak jiran irraa buqqa’uu qabu.Warra ergamtoota Wayyaanee turte kana hundeen buqqisnu malee nagaan Oromoo deebi’ee hin dhufu.” Yeroo sana hedduutu quba nutti qabe; nutti baace. Amma kunoo, dhugaa san ijaan argaa! Gurraan dhagahaa! Afaan soba bare, amma illee ni mummunyuuqa!!


“Hincabnu, nicabsina!” Dhaamsa Hawaasa Oromoo Edmonton.


AGM:Mootummaan ABO irratti Tarkaanfii Fudhadha Jedhee Dhaadatuu Jawaar Balaalleffate