OMN: Oduu Guyyaa Onk. 22, 2018-Oromiyaa-Ambo Hotel…

OMN: Oduu Guyyaa Onk. 22, 2018-Oromiyaa-Ambo Hotel…


#Ethiopia Hotel AMboo keessa jiru, ababa gabaa lagannaa fincila garbummaa bara 2015-kaasee ture snaaf qoqqobbiin irra kaa’amnaan gurguramuuf jecha gabaaf dhiyaateera. Miliyoona 1.7 irraa amma gar amiliyoona 50 seeneera. Abbaan qabeenyichaa obo Taakkalaa jedhama. Kanaf gurguraa jira. Garuu balaa cimaa deemaa jira. 
1. #Hootela guddaa #Ethiopia Hotel jedhamu kan magaalaa #Amboo jiru sana ana bitaafi sanatu bitraadhaan hokkorri gara lubbuuti adeemu adeemsifamaa jira.

2. Gurmuun sadan kun a. Gurmuu namoota 31 ta’anii maccarraa ijaaramanii waliin bituuf qindaa’an 2. Obbo Dinquu Dayyas 3. Dr. Rundaasaa Asheetee Hundee (Nama amma biyya Amarikaa jiraatu gidduutti. Uummanni Amboo harki caalaan akka Rundaasaan oolfatu kan barbaadanidha. Rundaasaanis manichaaf qabdii kennee kan ture shiraan jalaa galagalchan
3. Kanafis jilli Network’ Jawar Siraj’n ijaaramee obbo Dinquu Dayyasiif looguuf ijaaramee dhaqee abbaa dhimmaa sana doorsisu ergamee jira. Har’a walgahisaa goosifateera
4. Obbo Dinquun kana dura maallaqa warra buqqa’aniif waadaa seenes ta’e waan waadaa seenaa ture tokkoyyuu akka hojiirra hin oolchine beektuu laata? Iccita kanaafi Namicha kaadiree olaanaa Obbo Zalalem Jamaanee jedhamu hiisisuu keessaattis ta’e gubboofi Dinquu Dayyas haala inni itti Security olaanaa Wayyaanee #Getachoo Assafaa faana dalagaa ture qindeefannee walitti deebina.

#Dinquu Dyyaasaaf kabajaan qaba; keessumaa dargaggoota tokko tokkoof carraa mana barumsa atola kennuusaaf; yakkoi fokkisaan namni amanuu hindandeenyemmoo jira. #TIM ati sooressa yokan ati hiyyeessa jedhee waan looguuf hinqabu. Gaafan shira jiru baasuu eegale hunduu ajab jettu..

Gabaasa hunda qindeeffannee walitti deebina. Hangasitti waa’ee #Hootela Amboo kana ammaaf dhaabaa. Dinquun Dayyaas bitatullee haala hamaatu aggamameera. Waan fedheefuu, Dinquun Ambooti Yunivarsiitiis ijaarsisee wan qabuuf, guutumama Itoophiyaafi Oromiyaa hunda keessaas waan qabuuf mana sana dhalootee magaalichaa nama ta’e Dr. Rundaasaa Asheetee Hundeetiif dhiisuun bu’aa gurguddoo lama qaba. 1. Diyaasfoorota biyya faranjiitti investimentii hojjetan kana gar abiyyaatti nuuf galcha. 2ffaa ammo Dr. Rundaasaan nama barateefi hayyuu dinagdee waan ta’eef kalaq hedduu dabalee gubboo kennuun utuu hintaane, haqaan dargaggoota qaree uummata sanaaf bu’aa jabaa fiduu danda’a.

Maqaa namoota shira kana keessa jiranii, ka’umsasaafi namoota gubboo nyaatan hunda maqaafi suuraa isaanii faanan siniif balballoomsa. Akka namni hunduu irraa abratuuf.

Via: Beekan G Erena