OMN: Oduu Guyyaa (Fulbaana 21, 2019)

OMN: Oduu Guyyaa (Fulbaana 21, 2019)

OMN: Oduu (Fulbaana 21, 2019)


Namtichi Abiyyi jedhamu kuni OPDO yoo xiqqaate bakka sadiitti baqaqsuf jira. Paartii bitamaan kuni yoo badellee ani dhimmaa irraa hin qabu garuu saboontoonni keessa jiran siyaasa Oromoo ceesisurattii akka walirattii mufatan gochuuf hojjata MM. Akkuma ‘yoon Wallaga deeme na ajjeessu’ jedhe Oromoo qoqqoode ummata dhiiha Oromiyaatti RIB erge ammas ‘miseensota Medemer hin deeggare’ jedhe OPDO facaasuf akka jiru odeefannoon jira. Rakkoon garuu ‘Medemer’ kana OPDO keessati miseensoonni %90 hin fudhannee kanaaf inumaayyuu namticha fi isa fakkaatotta Nafxanyoota haarcaasuf kan mijatu ta’a.Biyya Oromiyaa