OMN: Ob/ Dinquu Dayyaasaa – Himannaa Walta TV ilaalchisee (Wax 28, 2020)

OMN: Ob/ Dinquu Dayyaasaa – Himannaa Walta TV ilaalchisee (Wax 28, 2020)

“Warra aangoo hin qabneen saamsame Soodareen. Saamsuun kan barbaachiseef yaada biraa qaban. Gadaa maa cimsita, foollee maa dagaagsita, ummata Oromoo maa qarqaarta kan jedhu guruuppii murtaayetu jira natti fakkaata an. Aadaa kiyya dabsuu irra, uumaa Oromoo gurguruu irra, ani mataa kiyyaan haa badu jedhee qabsoo Oromootitti kunoo itti jira.” Obbo Dinquu Dayyaasaa
Himannaa TV Walta irratti isaanirratti dhihaate ilaalchisee gaafii deebii bilbilaan waaliin goone boru galgala oduu saa’aa 2 booda isinii dhiheessina.

Qamar Yuusuuf nan yaadadha ani #Miliyeena_14 gargaareera.
Sabni koo maqaa na xureessuuttin gadde. Nafxenyaanoo Nafxenyaadha.
Soodareen yoomiyyuu homaan ta’u. Idaan mootummaas narra hin jiru.
Yoon Wareegameef saba koo Oromoof akka Oolu jedheen mallatteessee Abbootii Gadaatti kenne. Waayee koo ammoo Galaasaa Dilboo fi Jaal Dawud Ibsaa gaafadhaa! Gadheetu nan beekne. ani saba koo hin miidhee hin beeku. sabni kiyyas miidhamte jettanii waayee Soodareef hiriira naan bahinaa. miidhama keessan arguun fedhu.

Jecha Abbaa Duulaa Dinquu Dayyaas goota Oromooti. #OMN irratti dubbate!

Marii HayyootaaBanda jattani saa

“Jijjiiramni jira jedhamuu nafxanyaa wayyaaneen
mataa keessaa rukuttee nurra gadii qabde fidanii
mataa irraatti nuu baasu dha,

Minilik duraan suuraa irratti yeroo ilaalluu sirriitti
fokkisu boolla baasanii siidaa isaa bareechanii masaraa
keessa ka’u. Osoo wanti Oromoon barbaadu deebi’eera ta’ee WBO’n maal bosonaa godha”?
Biqiltuu dhaabun gaaridha. Biqiltuun guddatee bosona ta’a. Bosonni immoo mana dhiirati”.

Artist Jafar Yusuf OMN irratti