OMN: Dhaddacha Dubbii — Nageessaa Oddoo (April 21, 2021)

OMN: Dhaddacha Dubbii — Nageessaa Oddoo (April 21, 2021)

p

– አህያ ተራገጠ ብለን አንከፋም የኦሮሞ መሪዎች በጠቅላላ በእስር እየማቀቁ ይገኛሉ እስካሁን ኦሮሞ እራሱን በራሱ እንኳን ማስተዳደር አልቻለም። አብይ አህመድ ያልተጠየቀውን የዘበዘበበት ኦሮሞ ሀገር መምራት አይችልም የሚል ትርክት ለዚህ ወቅት ያስቀመጠው ይመስላል። አብይ ኦሮሞ አይደለም ምድረ አቀንጭራ በሱ አሳቦ ታላቁን ህዝብ በመሳደቡ በንዴት ለአብይ ድጋፍ የሚወጣ ኦሮሞ አይኖርም።

Godina Horro Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree magaalaa Waayyuu keessatti qaamoleen nageenyaa namoota shan mana hidhaatii baasanii bakka tokkotti ajjeesuun isaanii dhaga’ame.
 
Miseensa maatii namni jalaa ajjeefame keessaa tokko kan ta’e poolisoota bakka sana turanirraa odeeffannoo maatiin argate yeroo OMNtti himu, Dilbata halkan wiixatatti isa bari’u, halkan qixxee sa’a 9tti gara bosona Naannoo magaalaa sanaa jirruutti geeffamanii, bakka tokkotti hundisaanii ajjeefamuu dubbata.
Namoonni mana hidhaa keessaa baafamanii ajjeefaman kunniin, Biraanuu Tolasaa, Balaay Xiiqii, Baanee Nagarii, Guutaa Carranaa, Cimdeessaa Xaafaa kan jedhaman yoo ta’an, isaan keessaa namnoonni sadii hojjettoota mootummaa namni tokko dafqaan bulaa akkasumas namni tokko ammoo qonnaan bulaa aanichaati jechuun miseensi maatii OMN dubbise kun himee jira.
 
Namoota ajjeefaman kanneen gidduudhaa, Biraanuu Tolasaa namni jedhamu, hayyuu oladeemaa uummataafi biyyasaa jaallatu waan ta’eef, beekumsa guddaa qabuun uummatasaa tajaajiluuf dhaabbata barnoota Olaanaa, Yuunvarsiitii biyya alaa Haayislaand irraa digirii lammafaa akkasumas Yuunvarsiitii biyya Chaayinaa Bejingitti argamu irraa ogummaa fayyaatiin digirii 2ffaa dabalataa barachuudhaan qabxii Olaanaa galmeessee barbootasaa kan xumuredha.
 
Biraanuun barbootasaa xumuruun erga gara Oromiyaatti deebi’ee amma gaafa ajjeefame kanaatti, hojjetaa fayyaa Olaanaa Aanaa Jimmaa Raaree ta’ee tajaajilaa kan ture ta’uufi utuu hin ajjeefamne ta’e barnoota PhD itti fufuuf qormaata hunda darbee gaafa Eebila 26/2021 gara Yuunvarsiitii biyya chaayinaa keessa jiruutti imaluuf qophiirra jira ture jechuun maatiin miira gaddaan OMN-tti himaniiru.
OMN

Dejene Gutema


Kibba Baha Oromiyaa Godina Arsii Lixaa Ona Shaallaa Magaalaa Ajjee Naannoo Buufanni Filannoo Jirutti Nama Tokko Kaardii Filannoo Lamaa Ol Humnaan Fudhachiisuun Namoota Fudhachuu Dide Mana Hidhaatti Guuraaru.
Akka Odeessi Maddeen irraa nu dhaqqabe addeesutti, Fedha ummataa malee humnaan Ummata kan dirqisiisaa jiru Kaabinee fi Kaadiree Murna Biltsiginnati. Kanneen, Onichatti ummata rakkisuun bahaa fi gala dhoowwan,
 
1. Bulchaa Ona Shaalla Obbo Bayyanaa Quufaa lakk.bilbi.0911084381
2. Obbo Raammataa Gammachuu Waajjira Biltsiginnatti abbaa adeemsa hojii .lakk.0996485166
3. Obbo Daalee Tashitee Bulchaa Magaalaa Ajjee .lakk.0916180150
4. Goobaasii Fayyisaa Itti aanaa dhimma nageenyaa Magaalaa Ajjee lakk. 0916666835
5. Shufeerii Badhaasoo magaalaa Ajjee Ganda 01 Naannoo Buufata filannootti odeessa ragaalee bu’uuraa kan sassaabuu dha. Kaabinoonni maqaan isaanii armaan olitti tarrifame kunneen Kaardii fudhachuu diddan jechuun ergamtoota milishaa qabatanii ummata nagahaa hiisisaa jiru.
Sababa Kaardii fudhachuu dhabaniif namoonni hedduun hidhamaniiru. isaan keessaa kan amma maqaa fi suuraan nu dhaqqabe,
1. Abbaa Gishee Ajjee ganda 01 irraa
2. GammadaaTibbeessoo Ajjee Ganda 01irraa kan hidhaman yoo ta’an, namoonni hedduun maqaan ammaaf hin baramin hidhamanii hedduun isaaniis sodaa Murna Biltsiginnaa kana mana jireenyaa isaanii lakkisanii baqataniiru jedha jiraataan magaalaa Ajjee tokko.