OMN: Boontuu Baqqalaa – Haala Jawar faa keessa jiran

OMN: Boontuu Baqqalaa – Haala Jawar faa keessa jiran

Dhugaan isiniinjedha Oromoon kumaatamni osoo mana hidhaa ciisuu” Girrisaan karaatti baheee yeroo suura namtokkoo qabatee jowwaar’jowwaar jedhu arkuu caalaa waan na’aarsu hinjiru. Dhiiroo warri kaanis bar harree hatanii ykniis immoo affeerraa cidhaa fi qubeellaatiif walitti qabamanii karchallee ciisaa hin jiraniibeekaa.
Dhiisaa waankana hamtuu nundubbisinaati