OMN: Abbummaan Eenyuuf? Qophii Mooraa Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Meeshaalee MNO irratti xiyyeeffate.(Feb. 14, 2020)

OMN: Abbummaan Eenyuuf? Qophii Mooraa Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Meeshaalee MNO irratti xiyyeeffate.(Feb. 14, 2020)

Jafar Yusuf ** HATTUU KOROJOO ** New Oromo Music 2020. Official Video.

Taaddalaa Gammachuu (Ni falmanna Finfinne),New Oromo Music 2020

Inni girrisaan KFO KFO KFO jedhee gurra nu dhukkubsu maalidha? KFOn yoo xinnaate si’a 3 filannoof dhiyaatee barcuma tokkollee bo’atee hin beeku. Kaayyoon isaa isuma duriiti. Waan haaraa maaltu dhalate. Kaayyoon KFO fi PP tookkichuma. Itoophiyaa Minilik ijaare halluu biraa dibanii tiksuudha. Oromoon garuu kanaaf hin qabsoofne; Itoophiyaa halluu biraa itti dibanii babbareechanii eeguuf hin qabsoofne. Oromoon kumoota dhibbootaan kan lubbuu itti wareegamee, dhiiga itti dhangalaasee fi lafee itti caccabee qabsaa’e abbaa biyyaa ta’uufi. Biyya isaa boortaan fudhatamte deebisee ijaarrachuufi . Oromiyaa Walaboomte godidhaabuufi. Oromoon jaarmiyaa akkasii barbaada. KFOn dhaaba kaayyoo kana qabu miti. Oromoon yoo gabrummaa keessaa isa dhumaaf ba’uu barbaade daandii ABO qofatu isa baasa. Filannoon jiraates jiraachuu baates; ABOn filannoo mo’ates mo’achuu baates Kaayyoon ABO yoo milkaa’e qofa Oromoon nagaan jiraata.

Injifannoo WBOf!!

Faajjii Dhugaa


Mohammednur Guye


Waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo Godina Jimmaa haala kanaan mimmiidhagee eebbaaf qophaa’aa jira.