Olmaa guyyaa kalessa Addamaa Down Down Abiyyi. Tuqxee ofitti kaafte kaa.

Olmaa guyyaa kalessa Addamaa Down Down Abiyyi. Tuqxee ofitti kaafte kaa.

Zeytuna Amano Tufaa

 


Biyya duruu borcaan Siyaasaa boca dhoorke bulchiinsi Abiyyiis borcaa irraan borcaa itti dabalee inumayyuu boca wallaalchise.

Qabsoon Qeerroo fi Qarree Oromoo shiftoota TPLF bosona Finfinnee keessaa yaase yeroo muraasaaf ummata keenyaa fi ummattoota biyyattii baay’ee hafuura baafachiisee ture. Kanaanis hundumtuu akka walitti haasa’an dirree bal’isee ture. Humnoonni Siyaasaa fagoo walitti dhaadachaa turan fa’a akka bakka tokko taa’anii walitti haasa’aniif hiree uumee ture. Ta’us baay’ee hin turre. Jidduu humnoota Siyaasaa fi ummattoota biyyattiittis wal shakkiin addaa bifa jijjiirattee dhufte.

As keessatti hiree qabsoo ummata keenyaatiin argamte tana #JSO dabalatee hundumtuu sirnaan itti fayyadamuu dhiisanii akka fedha mataa mataa isaaniitti deemuutti seenan.

Warri hiree tanaan aangoo argate Paartii haara ittiin ijaarate. Warri kaleessa mataan isaanii gadi cabee eessayyuu akka jiran hin beekamnes hiree tanaan mataa ol qabate. Mataa ol qabachuu qofaa mitii afaan guuttachuun “aangoon biyyattii nuuf qofa malti” jechuun asii fi achitti dubbii kaasutti seenan.

Warreen dhiigaa qeerroo fi qarree Oromootiin aangoo irraa ka’anis callisanii hin teenye. “Kun akkamitti ta’a!?”jechuun bakka isaaniif toltu maandheffachuun muxannoo qabaniin shira garaa garaa shirutti seenan.

Dirree Siyaasaa Qeerroon Oromoo wareegamoota jajjaboo itti kanfaluun hundumaaf bal’ise humnoonni Siyaasaa deebisanii walitti dhiphisaa jiru.

Keessumattuu….Hiree Aarsaa ilmaan Oromootiin argamte Sirnaan duguuganii itti fayyadamuu hanqachuun humnoota Siyaasaa Oromoo ammas Aarsaa biroof saba keenya saaxilaa jirti. Kanatu nama guba. Nama dhukkubsas!

Ammas wanti irra deddeebinee isinitti dhaammannu…
Humnoonni Siyaasaa Oromoo hiree dhiiga ilmaan Oromootiin argamte tana akka hin taanetti qisaasuu irraa of qusadhaa.

Qaama kamuu ol isin humnoonni Siyaasaa Oromoo akka itti gaafatamummaa dachaa harkaa qabdan quba qabaadhaa!
Itti gaafatama kana galmaan gahuufis:

Karaa diinagdeetiin…
Ofiif qofa guddachuu osoo hin taane waliin guddachuu irratti hojjadhaa!
Karaa Siyaasaatiinis….
Bulchiinsa Siyaasaa ofiif qofa bulchuuf wal qocolaa ooluu keessaa bahuun bulchiinsa Siyaasaa waliin bulchuu shaakalaa!

~by Lalisa Hussein.