OLA has many ENDF and Janjaweed Bilxiginaa militia in its custody!!

Haleellaa dheengadda Hacaaluu Hundeessaa Minilikii fi Nafxanyoota irratti buufateen kan madaahe sammuun muummicha ministeeraa hanga har’aatti keessoo isaatti dhiigaa ture. Dubbii saniin dhahamee dhiiguu isaas guyyaa har’aa warshaa daabboo eebbisuu irratti ibsate. ”Seenaa dubbachuu warra seenaa beekuuf dhiisaa” jedhe. Ergaan kun kallattiidhaan Hacaaluuf akka tahe ifaa dha. Gidduu kana keessa dhimma seenaatti hidhatu namni dubbatee fi sababa sanaanis Nafxanyoonni owwaara kan kaasaa jiran isarratti waan taheef. Dheekkamsi Nafxanyootaa Abiy biratti dafee iddoo argata.

Kan nama raaju garuu, bulchiinsa isaa jalatti gaafa Oromoon ajjeefamee buqqeen maraa irraa muramu, gaafa abbaa fi haati ilma keetu nu lole jedhamanii humna mootummaatiin ajjeefaman, gaafa haati Oromoo roorroo mootummaatiin jireenyi itti hadhoofnaan of ajjeeftu, gaafa mana hiyyeessaa irratti guban, gaafa jaarsa ganna 60 olii ”Shanee” ittiin jedhanii waraanni isaa lafarra gangalachanii dhiitan, salphisan Abiy homaa hin xiixu. Sababni isaas warra ajjeefamaa jiruu fi salphifamaa jirutu Oromoo dha. Madaan Oromoo ammoo isa hin dhukkubu. Sana caalaa kan isa rifachiisu durbi Amaaraa tokko bishaan waraabuu laga buutee butamte kan jedhuu dha.

Hacaaluun waa’ee Minilikis tahee Nafxanyootaa seenaa irra dhaabbatee dubbate malee sheekkoo haasa’e miti. Seenaa Hacaaluun dubbate hayyonni seenaa Oromoos ni jabeessu malee hin kijibsiisani. Isaaniinoo maal jedha reeA biy? ”Seenaa hayyota seenaaf dhiifna” yeroo jedhu seenaa hayyonni seenaa akka Prof, Mohammed Hasan, Prof. Abbas Haajii faa dubbatan hoo maal jedha? Isaanis yoo Minilik faarsan malee ulaagaa ‘hayyummaa seenaa’ hin guutanii laata?

Hayyichi hogbarruu, teyaateraa, qorataa hidda latiinsaa fi seenaa, Looteet Tsaggaayee G/Madin ”Goobanaan ‘Goobanaa’ waan jedhameef qofa Oromoo miti. Amaara caalaa Amaara tahee fedhii Amaaraa guutuuf ummata waraanaa ture” jechuun ibsa. Looreet osoo har’a lubbuun jiraatee Abiyiin hoo maal jedha laata?

Yaya Beshir

OLA has many ENDF and Janjaweed Bilxiginaa militia in its custody. One of them is here, a major (‘meto aleka’). All of the prisoners are happy and treated well, and will join their families or stay with OLA. OLA respect the Geveva convention unlike Bilixiginaa luntics who are sending Janjaweed militia and the army to burn farmers’ huts, kill families of OLA fighters and jail thousands.