Oduun miliqxee baate takka akkas jetti.

Oduun miliqxee baate takka akkas jetti.

Obbo Abiyyi mana Dr.Lammaa Magarsaa dhaqee Dr.Lammaa akkas jedhee gaafate:
Ati maaliif Falaasamakoo isa #Ida’amuu jedhu kana fudhachuu didde jedhee gaafate?
Dr.Lammaas akkas jedhee deebise.
Falaasama #ida‘amuu Oromoo Caalaa beektu. Oromoonis ida’amuu ni beeka.
Oromoon kan ida’amu
_Oromummaa isaa qabatee
_Afaansaa dubbatee
_Afaansaan baratee
_Sabboonummaasaa calaqqisiisee
_Abbaan biyyummaasaa kabajameefii
_Eenyummaasaa kabajameefii
_sirna Gadaa deebifatee addunyaa kanaf Diimookiraasiin maal akka ta’e dhugaan ibsutti Ida’ama sobaa ati #Nafxanyaa qofa gammachiisuuf dhugaa Oromoo dagattee nafxanyaa qofa qabattee fiigdu kanatti Anis Oromoonis hinida’amnu jedhee #Abushee salphise. Ittidabaluunis yeroo #Nafxanyaa ibsu
_nafxanyaan Diina sabaafi sablammoota biyya kanaa ta’uu
_Haala amma biyya bulchaa adeeman kanaan biyyi tuni guutumatti deegamuuf yeroon xiqqoon hafuu
_bilxiginnaan biyya diiguu malee biyya ijaaruu akka dandeenye eeruu
_biyyi hayyooleen oromoo irraa dhiibamanii fi ajjeefaman ijaarramuus ta’ee bulchuun akka danda’amne eruu
_Hayyoota akka #Jawaar hidhanii filannoo gaggeessina jedhanii yaaluu mitii yaadunuu akka danda’amne eeruu
_Eenyummaa saba tokkoorratti xiyyeeffatanii oromoo bobbaaf gala dhoowwuun yoodhaabbanne oromoon hiree ofiin ofbulchuu yeroon itti mirkaaneffatu dhiyoo ta’u
fi kkf itti himuum Ashaagiree sammuu jeeqan jetti odeessi keessan nu geesse


የኢትዮጵያ መከራ በኦሮሞ ዘረኞች መደምሰስ ፍጻሜውን ይገኛል አሁን ይሄ
ምኞት ወይስ ትንቢት


Oromoon kan Bilisummaa isaa goonfachuu danda’u yoo tokkummaan falmate qofa!