ODUU KIJIBATIIN ARTISTI KABAJAMA MAQA HIN BALESSINA Ijji Gubbaa Cabbiidha

ODUU KIJIBATIIN ARTISTI KABAJAMA MAQA HIN BALESSINA Ijji Gubbaa Cabbiidha

Hunda ilaalee kan Hubatu Qalbiidha

Namoonni tokko tokko akkuma Ujummaa Sagaraa Waanuma itti naqan Hunda Of keessa dabarsa Lakkii Yaa Oromoo Akka Ujummoo fincaaniitti waan argitan Hunda Of keessa Dabarsitanii Ajaadhaan biyya hin faalinaa Akka Shuboo Elektriitti Elektroonii,Niiwtroonii akkasuma Pozotiivii fi Negatiivii Addaan baasaa of keessa dabarsaa Osoo akkuma Ujummoo Fincaanii Shuboon Eletrikiis Waan arge Hunda of keessa dabarsee Ifaa ibsachuun hin yaadamu Erga hangana jennee Ijoo dubbii koottin isin deebisa!

Koonsartiin Biifolee Koonsartii Afaan Oromoo Sadarkaa Ajaa’ibsiisaa taheen Sadarkaa Dhuunfaatti Qophaa’ee fi koonsartiiwwan Hanga Arraa Biyya Itoophiyaa keessatti qophaa’e hundumaa Caala jedhamee yaadamaa jiruudha Eeba Aalbama isaa Biifoolee jedhuuf koonsartii kana qopheessaa kan jiru Caalaa Bultumee Eenyu kan jedhuttiin isin geessa Akkasuma koonsartiin Kun akka hin milkoofneef Akkaataa itti Ormaafi Firri Gufuu tahaa jiruus ni ilaalla.

Koonsartii Hangana Gahu kan Qopheesse Caalaan Bultumee(Qeerransoon) Oromoo kamiifiyyuu keessummaa miti Ija Cabbiitti osoo hin taane ija Qalbiitti Beekna Caalaan Ijoollummaa isaarraa Jalqababee Falmii Oromoon Diinaa wajjiin Godhaa ture keessatti Nama qooda Leencaa Taphateedha Qabsoo Hadhaawaa Waggaa Shanan Dabre gaggeeffame keessattii gama Artii fi Qabsoo hidhannootiin Qoodni inni taphate salphaa miti bu’aaf bahii kana hunda booda Cilaancilli Arraa kun dhufee Caalaa Bultumee Aalba isaa Biifoolee jedhu bifa adda taheen haala kanaan dura hin baraminiin Koonsartii Sadarkaa Dhuunfaattii qopheessaa jira koonsartiin kun milkaa’aa akka hin taaneef Ormaa fi Oromoon Tokko tokko gufuu guddaa tahaa jiru Hin hubanneef malee Oromoo koo Haalli Koonsartiin kun itti qophaa’u Artii Oromootiifi Artii Alagaa kan ittiin wal dorgomsiifnuudha Itti aansuun guyyaa itti gateetii keenya ol qabannee Dinaa keenyarraa itti sirbinuudha Kana Hanqisuuf Dargaggoonni

Muraasni Hogganummaa Alagaatiin Tikeetiin akka hin gurguramnee qabee Hanga guyyaa koonsartichaatti Moormiif of qopheessaa jiru Ispoonsarummaa Habashaatiin Tisheertii Moormii Hanga qopheeffachuutti deemaa jiru alagaa ofirraa dhoorkuu itti beekna Nuti ofii maaliin wal jeeqna Caalaan Yakka Hojjateera yoo tahe yakkichi bifa addaan arra maaliif kaafame yoo hgaafachuun barbaachisaa tahe ammoo yeroo kana achi dabarsitanii maaliif hin gaafanne maarri Yakka inni hojjateef Seeraan gaafachuun Osoo danda’amuu Gara wal gufachiisuutti deemuun akeekni isaa maali lakkii dhiisaa Ormi nu fakkaatee wal nu ficcisiisaa Ormi dubbii kana waa lafaaf itti fayyadama
1,Koonsartiin kun bifa hoo’aa taheen akka hin kabajamne godhanii Artii keenya Dadhabsiisuu
2,Oromoo naannoon addaan qooddee walitti nu buusuufi Maarree kana nuti Ija Qalbiitiin moo ija Cabbiitiin ilaallaree Rakkoo qabnu boruuf ol kaawwannee bira dabrina moo Diinaaf Ujummoo Fincaanii taanee wal nyaannaree?

Of gaafadhu Oromoo koo!

Adem Misoma