Oduu gaddaa!Gaazexeessaa, Artiistii fi qorataan guddina Afaan Oromoo Ibraahiim Haji Aliin boqate.

Oduu gaddaa! Gaazexeessaa, Artiistii fi qorataan guddina Afaan Oromoo Ibraahiim Haji Aliin boqate.

Ibraahiim Haji Aliin Hagayya 2020 eegalee dhukkubsachaa kan ture yoo ta’u, hamma eda lubbuun isaa dabartutti wallaansa argachaa tureera. Ibraahiim Haji Aliin weellisaa, barreessaa walaloo fi qopheessaa yeedaloo, qindeessaa muuziqaa albamootaa fi sirboota qeenxee hedduu, xiinxalaa ispoortii, gaazexeessaa, hayyuu waaltina afaan Oromooti. Sirni awwaalchaa isaa har’a waaree booda sa’aa 3:00tti magaalaa Finfinnee Kolfee iddoo awwaalcha Muusliimaatti raawwatama.
 
Ibraahiim ogeessaa muuziqaa meeshalee muuziqaa gosa 4 taphachuu danda’udha.
Ibraahiim Haji Aliin bara 1975 Gaazexaan Bariisaa yoo hundeeffamu, namoota hundeessitoota keessaa tokko ture. Maatii fi firoota isaa akkasuma wayillan isaaf jajabina hawwaa!