ODUU GADDAA: Sababa quunnamtiin bilbilaa hin jirreef Odeessa bultii ja’a booda nuqaqqabe.

ODUU GADDAA: Sababa quunnamtiin bilbilaa hin jirreef Odeessa bultii ja’a booda nuqaqqabe.
Ilmaan Oromoo manaa gadi waamanii bosona keessatti ajjeesanii akka kotte duudaatti bineensa nyaachisuun akkuma itti fufetti jira. Suuraan armaangaditti iddo # lamatti qoodamee# argitan kun yeroo bineensaan nyaatamee fi yeroo fayyaa jiru kan agarsiisu dha.Maqaan wareegamaa kanaa #Kadir Ushee# jedhama.

Teessoon isaa Q/W/A/H/Galaan Ganda Tuulamaa qorbee #Canqoo# jedhamtu keessa kan jiraatu, siyaasa kam irraa iyyuu bilisa kan ta’ee fi hojii dhuunfaasaa kan hojjetatatu ture.
Amajji 29,2020 waraanni faashistii Abiyin gara sanatti bobbaasee RGB ilmaan Oromootti #HITLER II# ta’an kun gara mana isaa dhaquun waamanii fageenya sa’a 3:00 ta’u mana isaa irraa fageessanii bosona keessatti ajjeesanii jiru. Wareegamaan kun awwaalcha illee dhabee bineensaan eega nyaatamee bultii sadii booda lafeen mataa fi cinaachi isaa qofti argamee akka walitti funaanamee awwaalame maddeen qabatamoon taatee kana ija isaaniin agan nuuf gabaasanii jiru.

Luubbuu iaaf jennata, maatii fi firoottan isaaf jajjabina hawwina!
☆☆Hub.Suurichi iddoo 2 qoodamee jira.
Innis kan yeroo fayyaa jiruu fi eega binee saan nyaatamee kan agarsiisuu ta’uu hin dagatinaa!
Kan dubbistan #rip# jechuun barreessaa darbaa!

Tulluu Hiyyeessaa


Dhiiga Ilmaan Oromoon Aangotti ol ba’ee