ODUU GADDAA: Barataa IDDOOSAA DABALA kan wollo university dessie compusiti Agriculture waggaa 2ffaa barataa ture,.

ODUU GADDAA: Barataa IDDOOSAA DABALA kan wollo university dessie compusiti Agriculture waggaa 2ffaa barataa ture,. Barataan kun guyyaa roobii galgala ilmaan nafxenyaatin gamoo irraa darbatamee EDA lubbuun isaa dabarte.
Maatiifi hiriyoota isaatiif jajjabina lubbuu isaatif jannata hawwina.

Wollo University issued a statement confirming the death of one student from injuries he sustained after a violence between students on Wed. 13 November.

A second student was also injured seriously but is stable at the moment while others who were injured lightly have been treated in the university’s clinic and the city’s hospital and were discharged.

This brings the number of students who were killed in campus violence to six.


Haara- galfii tokko!


Kantiibaa magaalaa Finfinnee Inj. Takele Uma Banti har’a hospitaala Yekatit 12 deemee #Obsaa_Mohammed dubbisuudhaan magaalaa Finfinnee keessaa mana jireenyaa kenneef. Kun gammachuu guddaadha. Mucaan kun yakkaa tokko utuu hin hojjetiin OROMUMMAA isaa qofaaf rakkina kana hundaa arge. Anis jalqabaa kaasee waa’ee mucaa kanaa nuffii tokoo malee dubbachaan ture.
Amma egaa Obsaan gidiraa waggaa sadiif hospitaala keessatti argaa ture keessaa ba’uufi. Kanneen karaa addaa addaatiin deeggarsa gochaa turtan hunduu ulfaadhaa. Takele Uma, guddaa galatoomi. Kana caalaatti akka ati rakkina saba kee furtuuf adda siif haa laatu Waaqayyo!
~
Waa’ee dargaggoo Obsaa warra hin dhageenyeef;
– Harargee, Dadaritti dhalatee guddate.
– Umriinsaa amma waggaa 18.
– Waggaa sadii dura sababa Oromummaasaa qofaan loltoota Liyyuu Hayiliidhaan rasaasa lamaan dugdasaarra rukkutame.
– Rasaasni lamaan hanga ammaatti dugdasaa keessa jira.
– Qaamnisaa mudhii gadi laamsha’ee #wheelchair malee socho’uu hin danda’u.
– Hospitaallichi wal’aansa danda’u taasisee jira. Kana booda garuu fayyaa isaarratti jijjiiramni argamu waan hin jirreef hospitaala keessaa ba’ee bakka fooyya’aa jiraachuu akka qabu yeroo addaa addaatti beeksisee ture.
~
Bilbila kanaan Obsaa dubbisaa. Meeshaa mana keessaa bitaafii.
+251904399872

Wollo University confirms of the two students who sustained injury last week on Wednesday night, one has passed away in hospital.

This put the total number of students who lost lives owing to recent attacks/violence to six.

Ameyu Etana

OMN: KEESSUMMAA Miseensa K/G/G ABO Kadiijjaa Girroo waliin (Sad. 18, 2019)