Oduu Ammee!Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin OMN-tti himan.

Oduu Ammee
Hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa qaalliittii jiran diddaa nyaata lagachuu eegaluu isaanii maatiin OMN-tti himan.
 
Amajji 20 bara 2013 hidhamtoonni Siyaasaa Oromoo mana hidhaa Qaallittii keessa jiran, diddaa nyaata lagachuu akka eegalan maatiin isaanii nyaata qabatanii garas imalanii turan, hidhamtoonni kunniin nyaata harkaa fudhachuu diduu isaanii waliin OMN-tti himaniiru.
 
Kaayyoon lagannaa nyaataa kunis, hirmaattota dhaddacha Amajji 19 himatamtoota galmee Obbo Jawaar Mohammad jalatti himatamanii jiranii irratti hirmaachuuf gara mana Murtii Dhaddacha Yakkaa Lidataa imalanii, sababa uffata halluu Keelloo uffataniif jecha poolisiitiin to’ataman amma hiikamanitti kan jedhu yoo ta’u, qabxiin inni lammataa ammoo, Koloneel Gammachuu Ayyaanaa guyyoota murtaa’eef qofaatti adda baafamuun Koontiineerii keessatti dararamaa erga turanii booda, yeroo ammaa kana yakkamtoota ajjeechaafi hannaan himataman gidduutti hidhamanii hiraachuu isaanii mormuu akka ta’e OMN odeeffateera.
 
Gaaffilee deebii dhabaniifi mirga shakkamamaan tokko qabaachuu utuu qabuu, hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa Qaallittii jiran dhaban keessaa inni kan biraan ammoo, maatiifi firoonni hidhamtoota kanaa yeroo isaan gaafachuuf dhufanitti seeraan keessummeeffamuu dhabuu isaanii, arrabsamuufi ifatamuu isaanii mormuu akka ta’e maatiin OMN-tti himaniiru.
 
Yeroo dhihoo asitti hooggantoonni olaanoofi miseensonni poolisii Mana hidhaa Qaallittii guutummaa guutuutti jijjiiramuu isaanii sababeeffachuun, haalli nageenya hidhamtoota siyaasaa Oromoo kun yaaddessaa ta’uusaas OMN odeeffateera.
ODEEFFANNOO MANA HIDHAA QAALLITTII IRRAA
Hidhamtoonnii siyaasa Baqqalaa garbaa , Jawar Mohammed , Hamzaa Boranaa , Dajanee Xaafaa ,Shamsaddin Xahaa fi eegdoonni Jawaar hunduu lagannaa nyaata irraa jiru. sababiin lagannaa nyaata kanaas kanneen armaan gadiiti:-
 
1) Sochii yellowMovement hogganaa kan turani balleessa tokko malee hidhamuu isaanii ibsuun hamma isaan hiikamaniitti akka nyaata hin nyaanne ibsaniiru.2) Erga Dookiimantarii Keelloo Media tamsa’ee booda hooggantoonni mana hidhaa sanaa Kolooneel Gammachuu lafa inni jiruuti fuudhanii hattoota fi warra ajjeechan hidhamani waliin isa hidhaniiru.
 
Torban darbee namoonni isaa wajjiin hidhamanii jiran wal waraananu isaanii yaadachiisuun hamma Kolooneel Gammachu bakka eegumsi isaa eegamuutti dabarfamuuttii nyaata lagachuuf murteessaniiru
3) Hoggantoonni mana hidhaa tibba kana maatii hidhamtoota akka malee rakkisaa fi doorsisaa jiru. kuni hamma dhaabbatuutti nyaata lagachuuf murteessaniiru.
Abiy Ahmed’s Ethiopia

Oborraa global media network

ODEEFFANNOO MANA HIDHAA QAALLITTII IRRAA
Hidhamtoonnii siyaasa Baqqalaa garbaa , Jawar Mohammed , Hamzaa Boranaa , Dajanee Xaafaa ,Shamsaddin Xahaa fi eegdoonni Jawaar hunduu lagannaa nyaata irraa jiru. sababiin lagannaa nyaata kanaas kanneen armaan gadiiti:-
 
1) Sochii yellowMovement hogganaa kan turani balleessa tokko malee hidhamuu isaanii ibsuun hamma isaan hiikamaniitti akka nyaata hin nyaanne ibsaniiru.
 
2) Erga Dookiimantarii Keelloo Media tamsa’ee booda hooggantoonni mana hidhaa sanaa Kolooneel Gammachuu lafa inni jiruuti fuudhanii hattoota fi warra ajjeechan hidhamani waliin isa hidhaniiru. Torban darbee namoonni isaa wajjiin hidhamanii jiran wal waraananu isaanii yaadachiisuun hamma Kolooneel Gammachu bakka eegumsi isaa eegamuutti dabarfamuuttii nyaata lagachuuf murteessaniiru
3) Hoggantoonni mana hidhaa tibba kana maatii hidhamtoota akka malee rakkisaa fi doorsisaa jiru. kuni hamma dhaabbatuutti nyaata lagachuuf murteessaniiru.
 
Via : Samuel Bekele

Jawar fi Bekele Gerban Laganna Nyaata irra akka jiran Hubatame. Sababniniis
1. Kolonel Gammachu Ayyaana Iddo hidhaa isaa jijjiranii Bakka dhihoo hidhamtonnii Cubeen Wal waraananitti waan dabarsaniif Iddo Nageenyaa isaa itti mirkanaawutti hatattamaan akka Jijjiramuuf
2. Hidhamtoota Uffata Keelloo Uffatanii Hidhaman akka Hatattamaan Hiikkamaniif
3. Dararrii Maatilee fi Firoottaan isaan gaafachu dhufani irratti gaggeefamu Mormuuf…
Lagannaa Nyaata Akka Jalqaban beekkame jira.
 


The United States says it has directly “pressed senior levels” of Eritrea’s government to immediately withdraw its troops from neighboring Ethiopia, where witnesses have described them looting and hunting down civilians in the embattled Tigray region.
 
A State Department spokesperson in an email to The Associated Press on Thursday said Washington has conveyed “grave” concerns about credible reports of abuses. There were no details on how officials with Eritrea, one of the world’s most secretive countries, responded. ~ Cara Anna | AP