Oduu Amma nuu gahee!

Dandalaa itiyoopihaa rakkoo guddooo keessa seenee jira.
CBE hanqinniii doolaraa fi euro walumaagalattiii hard curreny isa mudateee jira. Baankichiii rakkoo Hamaa kana Keessa kan seene ji’oonni muraasnii yooo lakkaawamaniyyuuu erga labsii yeroo muddamsaa baasaniii asittii ittuuu caaleee jira. Kana dur customer tokkoo air ticket visa fi passport yoooqabaate hanga doolaraa 1000 kennamaaf ture. Yerooo dhiyooo asittiii garuuu hanqinnii waan mudateeef $500 godheee turee. Haata’u malee torban lamaa asittiii hanqinnii guddaan waan tureef $300ttii gadiiibuusanii turan. Sadaasa 17 eegaalee Doolarris ,Euronis waan dhabameef maamiltoonni akka dhufanitti harka qullaa deebi’aa jiran.Keessumaa guyyaa 18/11/16 fi 19/11/16 doolarriin Baankicha keessaa wean dhabameef diplomatonnii biyyoota garaa garaallee rakkooo gudda keessa jiru.
Down Down Wayane Down Tplf!!

Via: Meeyiraa Dagaa/FB