Odu Gadda: Miseensi ABO Hayyuun Oromoo Bulloo Sheekuu Du’aan Addunyaa Kana Irraa Boqatan!

#Hedduun Gadde!
#Hanbaa Gootota Baddaa Baalee Kan Ta’an Guyyaa Kaleessaa Sadaasa 08, 2020 Qabsaawaan Gameessii fi Miseensi ABO Hayyuun Oromoo Bulloo Sheekuu Du’aan Addunyaa Kana Irraa Boqatan!
Akeekaa fi Kaayyoo ABO jalatti hiriiruun Jaala koo jaala qabsoo ta’anis addatti anaaf fira dhiigaa aantee kiyya, Eessuma Kiyya Durbicha Haadha tiyyaati.
 
Bulloo Sheekuu Shaymoo Girii Tukee Kambaashoo Facoo Kibba Baha Oromiyaa Godina Baalee Ona Adaabbaa Ganda Haqoo Gosaa Sa’emmannaa Wodee bakka jedhamutti dhalatanii kan guddatan yoo ta’u Goota dacheen Baalee Magarsite Hanbaa Gootota Qabsaawota Baddaa Baaleeti.
Sirni Awwaalcaha isaaniis Ganda dhalootaa isaanii Haqoo Kaarraa Sa’emmannaa Wodetti har’a gaafa Sadaasa 9 , 2020 bakka maatii, firaa fi Ummanni Oromoo Ona Adaabbaa hedduun argamanitti raawwateera.
 
Jaal Bulloon QBO keessatti qooda fudhataniin Yeroo jalqabaaf Fincila Qonnaan Bultoota Baddaa Baalee Keessatti qooda fudhachuun Jaallan isaa kanneen akka,
– Haaji Aadam saaddoo
– Haaji Aadam Jiloo
-Jeneraal Waaqoo Guutuu
-Jeneraal Huseen Bunee
-Waaqoo Luugoo
-Haaji Umar Qeebaloo
-Jawaaraa Sa’idoo
-Coloneel Aliyyii Cirrii
-Haaji Abdullaahii Ganamoo
-Ismii Abbaa Washaa
-Haaji Buuntii Alii Miree
-Nashaa H/Onnoree
– Amaanoo Haaji Saanii Ganamoo
-Ilmii Weebaafi Jaallan Isaa ani maqaa hin kaasin hedduu waliin Sirna Nugus Jaanoy/ Hayla Silaasee Hudhani qabuun Qabsoo hadhaawaa godhaa turanii dha.
 
Jaal Bulloon bara Hayla sillaasee Keessa Waggoota 4 hidhamanii, bara Dargiis Waggoota 4 fi Ji’oota 5 f hidhamanii bara Wayyaanees Umrii manguddummaa isaaniitiin Oromummaa isaaniitiin yakkamuun nama hidhamaa as gahe Mana kitaabaa (Library) Oromoo nama Qabsoo na dhaalchise Kuusaa Seenaa ti.
Jaal Bulloon goota diinaaf harka osoo hin laatin guyyaan isaa gahee addunyaa irraa godaanee dha.
Yeroo Mootummaan Abbaa Irree Dargii Kufee Abbaan Irree Wayyaanee Oromiyaa seenuun ummata dararsaa turte bara 1985 akka lakkoofsa Habashaatti yeroo ummanni keenya maqaa miseensaa fi deegaraa ABO #Saaxiluu jedhuun dararamaa turetti Jaal Bulloon Miseensa ABO ti jedhamnii eeramuun hidhamanii Mana hidhaatii gadi baafamuun ummata keessatti miseemsa ABO ta’uuf badii qabdanii ummataa fi mootummaa dhiifama gaafadhaa ittiin jeshaman, isaan Ummata afotti bahuun “BADIIN TEENNAA MITII TAN WARRA BADII FIDEETI!” jechuun gootummaadhaan hidhamtoota Onnachiisanii Kaabinee fi Kaadiree Sirnichaa Mogolee Buusan.
 
Gaafa ani biyyaa bahu Jaal Bulloon mana hidhaa Wayyaanee turan, yeroo xumuraaf kan wal agarre sirna saaqinsa Waajjira ABO Ona Adaabbaa Magaalaa Adaabbaa irratti; gabaabinna yeroo irraa kan ka’e hayyuu Oromoo kana waliin taa’ee akka maatiittis ta’ee akka jaala qabsoo tokkotti Seenaa QBO inni keessa ture irraa qorachuu dhabuuf gadda guddatuu natti dhagahama.
Duti dhaloota, seera uumaati waan ta’eef Isaan warra Jannataa Rabbiin haa taasisu jechaa maatii fi firottan isaaanii dabalatee ummata Oromoo bal’aaf Obsaa fi Jajjabinna hawwa.
Qabsaawaan Ni Kufa !
Qabsoon Itti Fufa!
Haasawa isaan taasisan keessaa muraasa dhageeffachuuf Link armaan gadii Cuqaasaa!


Mohammed Hassen Wako