SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU. Lakkii yaa ODP(OPDO)bayyeen kessan Oromoo tahu battaniis xuriidhuma imimman Oromoo sodaadha!!

SOBA YEROO AMMA QAMOONI MOTUMMAA ABO FI UMMATA WALITI BUSUF HOJJACHA JIRU. Lakkii yaa ODP/OPDO, bayyeen kessan Oromoo tahu battaniis xuriidhuma imimman Oromoo sodaadha!!

Hubadha Hamma Ammati ololii Waraana bilisummaa Oromoo irraati demma jiru olola sobatii WBOn loluf Osoo hin tanee meshaa hin hikanuu jechaa jira Oromoon meshaa hidhachuu Qabaa male Hikachuu hin qabuu jechaa jira Garuu ololii fulla media irraati demma jiru akumma bara 1991 fi 92 sanitti Ummaata fi Waraana bilisummaa Oromoo walitti busuuf Shirii olola bayyeen Godhama jira Mee Osoon Shira Olola yeroo amma kana

hojjatam jiru hin dubanee dura Shira bara 1991 fi 1992 hojjatamee haa isiin yadachiisu Qamooni Motummaa yeroo sanii akkumma Araa kana humna waraana maqaa ABOtin ijjarani yeroo bakka waraani bilisummaa Oromoo WBON SOCHAA tureti Waraanii Qamaa motumnaatin irraame sun Maqa waraana bilisummaa oromootin Ummata Kenyaa Akka male godha ture Fakkenyaaf gochaa akka baddannoo fi balee keessaatti hojjatama ture fi naannoo oromiyaa gara gara keessaatti maqa

WBOtin hojjacha turan sani gochoota kan walif himmun waan nama barbachiisu Anati hin fakkattu malif Jenan Motummaa TV irraati dabarsaa ture kanis Namooni Hindii Gura Qabaa wan tehef jecha yeroo sanitti Boji,ammatooni Dargii kana maqa Oromootin Motummaa wayyaanne TPLF waalin hojjacha turana keessaa Namooni Lamma kana Amma caasaa Motummaa keessaa jirufi hooganaa Dhaba ABO kan yeroo sanii Kana yeroo Amma kana Maqa dhaba ODF biyyaa senee kana walin olola sobatin

Waraana bilisummaa Oromooti fi Ummata Oromoo jiduuti shirii olola Gare L,K,A tiin hojjatame ummata Oromoo sobani akka ummaani waraana isa dhibee biyyaa basan tasisani turan hubadha yeroo amma kanas Namooni gare L, K, A jedhamu kun waaliti Debi, ani Qamaa Motummaa walin hojjacha jiran Kanaf waaligalaten ABO Fi Motummaa jidutti godhame gamma dhibaa siyaasaati Gedarame Dhibaan kun mali jechuun keessaan hin Ollu Shira Olola yeroo amma ABO humna waraana harkaa Qabuu kana irraati Godham jiru kana akkumaan asii Olitti shira olola kijibatiin

WBO ummata Oromoo adaan basani turan saniti yeroo amma kanas Ololota sobatin Dhabichaa Ummata Oromoo ABO fi ummata walitti busuuf hojiin hojjatama jiru wan isa dura walin gara garumma hin Qabane tahun isa bekkamadha. Gara garumman yeroo sanitti fi kana amma yoo jirate Waa lama Qofa 1 Motummaa yeroo sani Gaafiwaan ummata Kenyaa Gaafacha Ture akka Motummaa amma kanati hin debisuu Ture 2, wana ummani gaafachaa ture keessaa kana ummaan keenyaa itti gammadan tokko tokko hin hojjattan ture 3,

Dhaba ummata Oromoo ABO maqa irraa jiijirani Shanee jechunis hin jiru ture garuu haa taa,uu male Madii Olola modern tehe male akkasummati jira Mee haa ilalu olola yeroo amma kana Namoota olola oofa,a jiru kana nama kuma 6 oreteshina keenanifi mindaa Qarshii kuma 2 irraa hamma 6 keenanifi Olola irraati babasani Koran

1~Najjootti barsiisaa Geetaachoo manaa waliin gubanii “ABO tu gube” jedhan. VOA n afaan Oromoo jalaa saaxilee isaanumti akka guban mirkaneesse.

2~Dambidoollootti nadhoo ciniinfattu kan dahaaf gara mana yaalaa deemtu baajaajii gubbaatti rasaasaan ajjeesanii “ABO tu ajjeese” jedhan. Guyyaanuma san koominikeeshiniin naannoo sanii poolisii Oromiyaa tahuu mirkaneesse.

3~Ummata Oromoo gumuz lafarraa buqqisaa jiru “ABO tu buqqise” jedhanii olola bananii jiru. Warroonni buqqa’an immoo “kan nu buqqise waraana gumuz meeshaa ammayyaa qabate malee ABO miti” jedhee dhugaa baase.

4~Manguddoo araaraaf gara lixaa imalan dubbi himaan OPDO “saamaman” jedhee dubbii sobaatiin tiivii isaanirratti dabarse. Sanis BBC n afaan Oromoo jalaa saaxiltee dhugaa baafte.

. Jaal Daawud ibsaa Oromoo miti sobs
. ABO’n tigire waliin hojjeta soba
. Abbaa torbeetu qaabame soba
. WBO’n Baankii saame soba
. Waraanni WBO Ertiraa irraa dhufe 50% tigreedha
. Walitti Bu’iinsa Beenishanguliif wallaagga gidduutti uumamef sababa kan ta’e WBO dha 😂
Konorlee Gammachuu Ayyaanaa tikraya Dhaqee

1. ONN damee maqaleetti banatee,soba.
2. loltoota Asmaraa dhufan keessa Tigireetu jira,soba.
3. Getaachoo Asaffatu WBO gargaara,soba.
4.  “Lakkoofsi WBO hidhatee jiru 50-60 ti!” Alamuu Simee
“Lakkoofsi WBO harka kennatee 179 gahe” Toleeraa Caalaa
:
1/ Geetaachoo Asffaa qabamee Sudaan jira jette, kijiba tahuu Uummanni barraan achumaan bade jette,

2/ Waajjirri /Studion ONN Maqaaletti baname jette, qulfiillee harka Debretsion fudhatan jettee kijiba adii kijibde. Garuu yeroo qulfii fudhatanillee nu argisiisuu hin dandeenye.

3/ WBO Eretiraa gale keessaa 600 Tigreedha jedhan, ulaagaa kana isaan jechisiisuu danda’es hin ibsine

4/ Kolonel Gammachuu Ayyaanaa osoo Finfinnee jiruu Maqaale jira jedhanii soba aduu guyyaa qaanii tokko malee gad naqan

5/ WBO fi Wayyanneen waliin nuu waraanaa jiru jedhan, garuu ragaa qabaatama kenna yoo jennun cicc jedhan.

Qamooni Motummaa yeroo amma soba fi Olola dhara darbachuu Irra darbee Soba Aada fi Safuu Oromoo
fallisuu baballisu jirtu. Mootummaan MNO Sobu jechuun Uummata Oromoo Sulphisuudha. Amala gadhe OPDON ittiin baroota 28 Tigiree wajjin uummata goyyomsite jiraate dhaloota kana Sobaan akka guddatan gochuudha.

OPDO namoota barumsa Sobaan Digirii qaban malee Digirii Oogumma qaban ramadee (Qaxartee) hin beektu.
Kabineen OPDO Gandaa hanga MNO aatti Sobaan, huumanii haasahun namni isaan dorgomuu hin jiru. Fakkenyaaf kaleesuma OPDON Soba gurguddaa sadii sobde.

1) TIGIREE TOKKO utuu keesa hin jiraatin WBON ardaa’ita jiran tigireedha jedhanii soba adii Sobe Alamuu Sobduun.
Yoo tahees arki tara wal dhiqaa OPDO Tigireef miilla dhiqaa turtee fi jirtii mitii? Oromoo yoo tigiree Ajeeje Oromoof lolsiise ABO uummata Oromoo biraatti jejamu malee hin tuffatamu.

2) Namoota opdo ta’aan waliitti qabanii WBO qabne jechuu.
Jarreen kun namoota baroota dheeraaf opdo of hojetaa turaniidha.
Suuran isaan, Marana qillensa irraatti maqaa bira caqasan.
3)Waa ee ABBA TORBE.. OPDON Calliiste Qeerroo hiriirita adda addaa irraatti fuldura deeman miseensotni fi basaastonni isanii photos isanii qaban arka Funaante Diraama Fi Dokimeenterii Filmii hojechuuf qophii irra jirti.
Hojii fi Olollii OPDO Honda Siyaasaaf jedhanii waan jiruu fi hin jirre xabaxabu.

Gochaan kun hardware Oromoo keesatti hojii fafaadha. kanaaf, hundii keenya fudhachuu dhiisne gocha kana irra akka isheen of qusatuuf mormuu qabna. OPDON SUUFII uffachuu malee dhugaa haasa’u hin beektu.Mee ilala gaa ololii kun hundii isa AKUMMA BARATAN SANITI ADD BILISUMMAA OROMOOTI FI UMMATA OROMOO JIIDUTI MADA, umanii ummata fi dhabaa dudafi gara waliti godhuf akka tehee wan wal nu gaafachisu miti .IJIFANNOO UMMATA OROMOO KUTA 2ffaan itti fufa .A,d m,s irraa

Via: Adem Misoma 
#WBO-Abdiin Oromiyaa guddaa dha.

Miseensota WBO mooraa Ardaayitaa turan magaalaa Jimmaatti simataman


By Abdi Berhanu

“Jaal Galaasaa Dilboo, Jaal Lenco Lataa, Jaal Dima Noogoo, Jaal Dawud Ibsa fi kanneen biroon walumaan QBOf jedhanii ofii wareegamanii Oromo fi Oromiyaa bilisoomsuuf qabsaayaa turani. Har’a gaafa isaan biyya galan simannaa Ummani Oromoo godheefii argineera. Garaa garummaa simannaa isaanii gudduu jirus ilaalleera. Garaagarummaan kun kan argame Ummanni Oromoo Jaal Dawudiin Jaal Galaasaa yookaan Jaal Leencoo caalaa waan jaallatuuf miti. Garaagarummaan simannaa kan dhalate simannaa namoota dhuunfaaf taherratti hundaahuun miti. Ummanni akkuma abbaan fedhe ka’ee haasayu utuu hin taane kayyoo isaa siritti waan hubatee argu dha.

Dubbiin dubbii kayyooti. Ummanni Oromoo Dr. Abiy fi Lammaa utuu akkas jaallatuu kan WBO faana hiriiree dhumuufis dubbiin dubbii kaayyooti.
Ega ABO ganamaa, ABO galgalaa ABO minxiqirsee jechuu dhiisaati ABO QBOf cichee wareegama qaqqalii baasee fi baasaa jiru kana hundi keenya bira dhabbannee, rakkoo jiru sirreefachaa QBO akka fiixaan baasnuu fi roorrisa halagaa bara dheeraa kana ofirraa kaasuu qabina. Abbootiin Qabsoo Oromoo bifa adda addaan jiranis kana hubatanii qalbii fi tasgabbiin mariiyataa rorroo saba keenyarra jiru kanaaf xumura akka goonu akka hojetan an amana.”Ethiopia: ዘ-ሐበሻ የዕለቱ ዜና | Zehabesha Daily News


Raayyaa Ittisa Biyyaa keessa warra ta’e jedhee ummataa fi mootummaa walitti buusuuf hojjechaa jirutu jira. Ragaa malee dubbachaa hin jiru. Rogeeyyiin TPLF yoo xiqqaata dhalattoota isaanii RIB keessa jiraniif guyyaa lama dura irraa qabee Tigirinyaadhaan dhaamsa dabarsaa turan. ”Ajaja hogganni keessan kennu osoo hin taane dantaa paartii keessan TPLF akka gargaarutti tarkaanfii fudhaa” jechaa turan. Kun maal jechuu dha? Yeroo maqaa WBO adamsuu jedhuun bobbaafaman isa bahaniif dhiisanii ummata siiviilii (hidhanoo hin qabne) ajjeesuu fi mana irratti gubuu dhaan akka ummanni hammeenya mootummaa kana laalee irraa abdii muratu gochuu jechuu dha. Kan Kibba Oromiyaa fi Lixattis dabree dabree dhagahaa jirru dhugaa kana ragaa bahaa jira. Kanaafuu mootummaan yeroo waraana bobbaasu loltuun bobbaafame maal raawa’ataa jira hoo kan jedhu jabeessee qorachuu qaba. Warra ummata siiviilii irratti tarkaanfii fudhatan laalessanii adabuun dirqama ta’a.

Yaya Beshir


ABO malee qaamni hidhate hin jiru hin jenneeyyuu addisiyyeen firri warra wannoo obboleessi intinaa

Amaarri akkasiin hidhattee geerrartu kuni hoo eessaa bahan?


Wallaggatti Ummanni Aariin guutamee wajjira ABO dhaqee gaafii gaafachaa jira.


(SBO – MUDDE 29,2018) Godina Jimmaa magaala Jimmaatti waajjirri ABO akka hin banamneef gufuulee adda addaatu ka’amaa jira. Guyyaa har’aas haalli hin barbaachisne mul’ateera. Kana irratti dargaggoo Khalid Jamaal haasofsiisnee jirra. Kunoo tii caqasaa.